Volume 31,Issue 1,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Review Articles

 • Blockchain as a Service: Next Generation of Cloud Services
 • ZHU Yu-Jin, YAO Jian-Guo and GUAN Hai-Bing
 • 2020,31(1):1-19 [Abstract(3309)]  [View PDF(2277)1.85 M]
 • Defect Comprehension Research: Present, Problem and Prospect
 • LI Xiao-Zhuo, HE Ye-Ping and MA Heng-Tai
 • 2020,31(1):20-46 [Abstract(1692)]  [View PDF(827)2.36 M]
 • Survey on Construction of Code Knowledge Graph and Intelligent Software Development
 • WANG Fei, LIU Jing-Ping, LIU Bin, QIAN Tie-Yun, XIAO Yang-Hua and PENG Zhi-Yong
 • 2020,31(1):47-66 [Abstract(2235)]  [View PDF(2939)1.88 M]
 • Survey on Generating Adversarial Examples
 • PAN Wen-Wen, WANG Xin-Yu, SONG Ming-Li and CHEN Chun
 • 2020,31(1):67-81 [Abstract(1946)]  [View PDF(1523)1.53 M]
 • Overview on Mechanized Theorem Proving
 • JIANG Nan, LI Qing-An, WANG Lü-Meng, ZHANG Xiao-Tong and HE Yan-Xiang
 • 2020,31(1):82-112 [Abstract(2829)]  [View PDF(2901)2.76 M]
 • Survey on Cost-sensitive Learning Method
 • WAN Jian-Wu and YANG Ming
 • 2020,31(1):113-136 [Abstract(1826)]  [View PDF(1992)2.21 M]
 • Survey on Storage and Optimization Techniques of HDFS
 • JIN Guo-Dong, BIAN Hao-Qiong, CHEN Yue-Guo and DU Xiao-Yong
 • 2020,31(1):137-161 [Abstract(2253)]  [View PDF(1578)2.27 M]
 • Real-time Interactive Analysis on Big Data
 • YUAN Zhe, WEN Ji-Rong, WEI Zhe-Wei, LIU Jia-Jun, YAO Bin and ZHENG Kai
 • 2020,31(1):162-182 [Abstract(1799)]  [View PDF(1119)1.88 M]
 • Research Development of Abnormal Traffic Detection in Software Defined Networking
 • XU Yu-Hua and SUN Zhi-Xin
 • 2020,31(1):183-207 [Abstract(1560)]  [View PDF(1233)2.28 M]
 • Research on Blockchain-based Interdomain Security Solutions
 • CHEN Di, QIU Han, ZHU Jun-Hu and WANG Qing-Xian
 • 2020,31(1):208-227 [Abstract(2988)]  [View PDF(3063)1.91 M]
 • Categorization of Covert Channels and Its Application in Threat Restriction Techniques
 • WANG Chong, WANG Xiu-Li, Lü Yin-Run, ZHANG Chang-You, WU Jing-Zheng, GUAN Bei and WANG Yong-Ji
 • 2020,31(1):228-245 [Abstract(1398)]  [View PDF(1377)1.66 M]