Volume 15,Issue 4,2004 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Converting the Compound Control Structure of PERFORM and GOTO Statements in Code Translation
 • WU Cheng-Gang,ZHANG Zhao-Qing,QIAO Ru-Liang,FENG Xiao-Bing,GAO Lin,SHI Xue-Lin,JIANG Hong-Shan and CUI Hui-Min
 • 2004,15(4):475-486 [Abstract(3717)]  [View PDF(3374)882.52 K]
 • An Open Adaptive Scheduling Algorithm for Open Hybrid Real-Time Systems
 • HUAI Xiao-Yong,ZOU Yong and LI Ming-Shu
 • 2004,15(4):487-496 [Abstract(3385)]  [View PDF(3984)1.10 M]
 • An Operation Transformation Based Concurrency Control Integrating Multicast Agent
 • YANG Wu-Yong,SHI Mei-Lin and JIANG Jin-Lei
 • 2004,15(4):497-503 [Abstract(3260)]  [View PDF(3130)647.66 K]
 • A Task Scheduling Algorithm for Real-Time Heterogeneous Embedded Systems
 • QIU Wei-Dong,CHEN Yan,LI Jie-Ping and PENG Cheng-Lian
 • 2004,15(4):504-511 [Abstract(3128)]  [View PDF(4376)753.87 K]
 • Two-Dimensional Intention Structure Based on Relation Structure
 • LI Bin,ZHU Zhao-Hui,CHEN Tao-Lue,Lv Jian and ZHU Wu-Jia
 • 2004,15(4):512-521 [Abstract(3152)]  [View PDF(2944)834.12 K]
 • A Color Image Segmentation Algorithm by Using Color and Spatial Information
 • YE Qi-Xiang,GAO Wen,WANG Wei-Qiang and HUANG Tie-Jun
 • 2004,15(4):522-530 [Abstract(4598)]  [View PDF(4656)1.37 M]
 • A Method of Coastline Extraction from Synthetic Aperture Radar Raw-Data
 • LU Li-Ming,WANG Run-Sheng and LI Wu-Gao2
 • 2004,15(4):531-536 [Abstract(3316)]  [View PDF(3098)1.07 M]
 • A Multi-Agent Model and Its Applications Based on Simulated Annealing
 • ZHU Meng-Xiao,SONG Zhi-Wei and CAI Qing-Sheng
 • 2004,15(4):537-544 [Abstract(3580)]  [View PDF(3132)836.80 K]
 • A Monitoring Model for Link Bandwidth Usage of Network Based on Weak Vertex Cover
 • LIU Xiang-Hui,YIN Jian-Ping,LU Xi-Cheng and ZHAO Jian-Min
 • 2004,15(4):545-549 [Abstract(3848)]  [View PDF(3067)504.60 K]
 • An IP Lookup Scheme Supporting Routing Compaction and Multi Next Hops
 • LIANG Zhi-Yong,XU Ke,WU Jian-Ping and XU Ming-Wei
 • 2004,15(4):550-560 [Abstract(3294)]  [View PDF(4006)868.85 K]
 • Research on a Short Distance-Prior Rerouting Scheme in Anonymous Communication
 • WANG Wei-Ping,CHEN Jian-Er,CHEN Song-Qiao and WANG Jian-Xin
 • 2004,15(4):561-570 [Abstract(3432)]  [View PDF(3371)912.35 K]
 • A Recommendation-Based Peer-to-Peer Trust Model
 • DOU Wen,WANG Huai-Min,JIA Yan and ZOU Peng
 • 2004,15(4):571-583 [Abstract(11650)]  [View PDF(6633)1005.17 K]
 • Detecting Clock Dynamics in One-Way Delay Measurement
 • WANG Jun-Feng,YANG Jian-Hua,ZHOU Hong-Xia,XIE Gao-Gang and ZHOU Ming-Tian
 • 2004,15(4):584-593 [Abstract(3725)]  [View PDF(2804)1.00 M]
 • An Aggregated Multipath Routing Scheme for Ad Hoc Networks
 • GUO Xiao-Feng,CHEN Yue-Quan and CHEN Gui-Hai
 • 2004,15(4):594-603 [Abstract(7100)]  [View PDF(10426)1.01 M]
 • A Self-Adaptive Wireless LAN Protocol
 • PENG Yong and CHENG Shi-Duan
 • 2004,15(4):604-615 [Abstract(4040)]  [View PDF(3166)972.64 K]
 • A Feedback-Driven Online Scheduler for Processes with Imprecise Computing
 • ZHANG Yao-Xue,FANG Cun-Hao and WANG Yong
 • 2004,15(4):616-623 [Abstract(3670)]  [View PDF(3077)671.43 K]
 • A Segmentation Approach to Texture Images: Split-and-Expand Algorithm
 • LIN Jian,BAO Guang-Shu,XIAO Zhi-Qiang and LIN Qiang
 • 2004,15(4):624-632 [Abstract(3573)]  [View PDF(3693)987.87 K]