Volume 31,Issue 7,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Preface
 • JIANG Shu-Qiang, LIU Qing-Shan, SUN Li-Feng, LI Bo
 • 2020,31(7):1931-1932 [Abstract(41)]  [View PDF(35)292.83 K]
 • Measurement and Optimization of Browser Cache Performance for Mobile Web Applications
 • MA Yun, LIU Xuan-Zhe, MEI Hong
 • 2020,31(7):1980-1996 [Abstract(36)]  [View PDF(41)1.99 M]
 • Easy Way for Multilayer Gradient Supplies
 • DU Fei, YANG Yun, HU Yuan-Yuan, CAO Li-Juan
 • 2020,31(7):2157-2168 [Abstract(32)]  [View PDF(32)1.37 M]
 • Frequent Episode Mining Algorithm Compatible with Various Support Definitions
 • ZHU Hui-Sheng, CHEN Lin, NI Yi-Yang, WANG Wei, SHI Bai-Le
 • 2020,31(7):2169-2183 [Abstract(40)]  [View PDF(41)1.79 M]
 • Special Issue's Articles

 • Adversarial Training Triplet Network for Fine-grained Sketch Based Image Retrieval
 • CHEN Jian, BAI Cong, MA Qing, HAO Peng-Yi, CHEN Sheng-Yong
 • 2020,31(7):1933-1942 [Abstract(830)]  [View PDF(481)1.17 M]
 • Multi-scale Generative Adversarial Network for Person Re-identification under Occlusion
 • YANG Wan-Xiang, YAN Yan, CHEN Si, ZHANG Xiao-Kang, WANG Han-Zi
 • 2020,31(7):1943-1958 [Abstract(1016)]  [View PDF(609)1.93 M]
 • Posture Prior Driven Double-branch Network Model for Accurate Human Parsing
 • GAO Ming-Da, SUN Yu-Bao, LIU Qing-Shan, SHAO Xiao-Wen
 • 2020,31(7):1959-1968 [Abstract(764)]  [View PDF(742)1.49 M]
 • Video Memorability Prediction Based on Global and Local Information
 • WANG Shuai, WANG Wei-Ying, CHEN Shi-Zhe, JIN Qin
 • 2020,31(7):1969-1979 [Abstract(727)]  [View PDF(347)1.37 M]
 • Review Articles

 • Survey of State-of-the-art Log-based Failure Diagnosis
 • JIA Tong, LI Ying, WU Zhong-Hai
 • 2020,31(7):1997-2018 [Abstract(766)]  [View PDF(1767)2.33 M]
 • Survey of State-of-the-art Distributed Tracing Technology
 • YANG Yong, LI Ying, WU Zhong-Hai
 • 2020,31(7):2019-2039 [Abstract(706)]  [View PDF(643)2.03 M]
 • Survey of Software Vulnerability Mining Methods Based on Machine Learning
 • LI Yun, HUANG Chen-Lin, WANG Zhong-Feng, YUAN Lu, WANG Xiao-Chuan
 • 2020,31(7):2040-2061 [Abstract(746)]  [View PDF(1666)2.82 M]
 • Survey on Automatic Term Extraction Research
 • ZHANG Xue, SUN Hong-Yu, XIN Dong-Xing, LI Cui-Ping, CHEN Hong
 • 2020,31(7):2062-2094 [Abstract(834)]  [View PDF(6612)3.26 M]
 • Survey of Machine Reading Comprehension Based on Neural Network
 • GU Ying-Jie, GUI Xiao-Lin, LI De-Fu, SHEN Yi, LIAO Dong
 • 2020,31(7):2095-2126 [Abstract(1112)]  [View PDF(9479)3.30 M]
 • Survey on Privacy Preserving Techniques for Machine Learning
 • TAN Zuo-Wen, ZHANG Lian-Fu
 • 2020,31(7):2127-2156 [Abstract(1402)]  [View PDF(858)3.09 M]
 • Survey on Deep Learning Applicatons in Software Defined Networking Research
 • YANG Yang, Lü Guang-Hong, ZHAO Hui, LI Peng-Fei
 • 2020,31(7):2184-2204 [Abstract(563)]  [View PDF(6759)2.07 M]
 • Survey on Technology of Security Enhancement for DNS
 • WANG Wen-Tong, HU Ning, LIU Bo, LIU Xin, LI Shu-Dong
 • 2020,31(7):2205-2220 [Abstract(539)]  [View PDF(721)1.65 M]
 • Research on Load Balancing in Data Center Networks
 • SHEN Geng-Biao, LI Qing, JIANG Yong, WANG Yi, XU Ming-Wei
 • 2020,31(7):2221-2244 [Abstract(777)]  [View PDF(3246)2.22 M]
 • Survey of Automatic Ultrasonographic Analysis for Thyroid and Breast
 • GONG Xun, YANG Fei, DU Zhang-Jin, SHI En, ZHAO Xu, YANG Zi-Qi, ZOU Hai-Peng, LUO Jun
 • 2020,31(7):2245-2282 [Abstract(674)]  [View PDF(12310)4.03 M]