Volume 31,Issue 5,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Malicious Code Classification Method Based on Deep Forest
 • LU Xi-Dong, DUAN Zhe-Min, QIAN Ye-Kui, ZHOU Wei
 • 2020,31(5):1454-1464 [Abstract(347)]  [View PDF(288)1.36 M]
 • Multi-label Crowdsourcing Learning
 • LI Shao-Yuan, JIANG Yuan
 • 2020,31(5):1497-1510 [Abstract(306)]  [View PDF(1069)1.46 M]
 • Enhancement and Extension of Feature Selection Using Forest Optimization Algorithm
 • LIU Zhao-Geng, LI Zhan-Shan, WANG Li, WANG Tao, YU Hai-Hong
 • 2020,31(5):1511-1524 [Abstract(309)]  [View PDF(341)1.44 M]
 • Laplacian Ladder Networks
 • HU Cong, WU Xiao-Jun, SHU Zhen-Qiu, CHEN Su-Gen
 • 2020,31(5):1525-1535 [Abstract(304)]  [View PDF(262)1.30 M]
 • Intra-domain Routing Protection Scheme Based on Minimum Intersection Paths
 • GENG Hai-Jun, SHI Xin-Gang, WANG Zhi-Liang, YIN Xia, HU Zhi-Guo
 • 2020,31(5):1536-1548 [Abstract(299)]  [View PDF(178)1.37 M]
 • Detection of LDoS Attacks Based on Wavelet Energy Entropy and Hidden Semi-Markov Models
 • WU Zhi-Jun, LI Hong-JUN, LIU Liang, ZHANG Jing-An, YUE Meng, LEI Jin
 • 2020,31(5):1549-1562 [Abstract(313)]  [View PDF(273)1.52 M]
 • Assured Update Scheme of Authorization for Cloud Data Access Based on Proxy Re-encryption
 • SU Mang, WU Bin, FU An-Min, YU Yan, ZHANG Gong-Xuan
 • 2020,31(5):1563-1572 [Abstract(1248)]  [View PDF(878)1.17 M]
 • Contour-guided Hierarchically-fused Multi-task Fully Convolutional Network
 • HE Ke-Lei, SHI Ying-Huan, GAO Yang
 • 2020,31(5):1573-1584 [Abstract(619)]  [View PDF(564)1.47 M]
 • Special Issue's Articles

 • 系统软件构造与验证技术专题前言
 • 赵永望,刘杨,王戟
 • 2020,31(5):1241-1242 [Abstract(419)]  [View PDF(164)293.99 K]
 • Review Articles

 • Progress in Parallelization of Static Program Analysis
 • LU Shen-Ming, ZUO Zhi-Qiang, WANG Lin-Zhang
 • 2020,31(5):1243-1254 [Abstract(673)]  [View PDF(617)1.24 M]
 • Survey on Testing of Deep Neural Networks
 • WANG Zan, YAN Ming, LIU Shuang, CHEN Jun-Jie, ZHANG Dong-Di, WU Zhuo, CHEN Xiang
 • 2020,31(5):1255-1275 [Abstract(1373)]  [View PDF(3227)1.97 M]
 • Special Issue's Articles

 • Data Flow Analysis for Sequential Storage Structures
 • WANG Shu-Dong, YIN Wen-Jing, DONG Yu-Kun, ZHANG Li, LIU Hao
 • 2020,31(5):1276-1293 [Abstract(669)]  [View PDF(583)1.67 M]
 • Empirical Studies on Deep-learning-based Security Bug Report Prediction Methods
 • ZHENG Wei, CHEN Jun-Zheng, WU Xiao-Xue, CHEN Xiang, XIA Xin
 • 2020,31(5):1294-1313 [Abstract(1529)]  [View PDF(551)2.09 M]
 • Parallel Test Case Generation Based on Front and Back End of Web Applications with Genetic Algorithm
 • WANG Wei-Wei, LI Yi-Chao, ZHAO Rui-Lian, LI Zheng
 • 2020,31(5):1314-1331 [Abstract(582)]  [View PDF(1085)1.90 M]
 • Specifying and Verifying CRDT Protocols Using TLA+
 • JI Ye, WEI Heng-Feng, HUANG Yu, Lü Jian
 • 2020,31(5):1332-1352 [Abstract(556)]  [View PDF(367)1.96 M]
 • Automated Verification Framework for Mixed Code in Embedded Real Time Operating System Kernel
 • GUO Jian, DING Ji-Zheng, ZHU Xiao-Ran
 • 2020,31(5):1353-1373 [Abstract(544)]  [View PDF(788)1.98 M]
 • Safety Requirements Modeling and Automatic Verification for Zone Controllers
 • LIU Xiao-Shan, YUAN Zheng-Heng, CHEN Xiao-Hong, CHEN Ming-Song, LIU Jing, ZHOU Ting-Liang
 • 2020,31(5):1374-1391 [Abstract(562)]  [View PDF(766)1.79 M]
 • Design and Implementation of TPM/TCM with Active Trust Based on TEE
 • DONG Pan, DING Yan, JIANG Zhe, HUANG Chen-Lin, FAN Guan-Nan
 • 2020,31(5):1392-1405 [Abstract(634)]  [View PDF(756)1.63 M]
 • Review Articles

 • Survey of Research and Practices on Blockchain Privacy Protection
 • ZHANG Ao, BAI Xiao-Ying
 • 2020,31(5):1406-1434 [Abstract(1544)]  [View PDF(1497)3.18 M]
 • Survey of Intelligent Code Completion
 • YANG Bo, ZHANG Neng, LI Shan-Ping, XIA Xin
 • 2020,31(5):1435-1453 [Abstract(920)]  [View PDF(1901)2.06 M]
 • Review of Natural Scene Text Detection and Recognition Based on Deep Learning
 • WANG Jian-Xin, WANG Zi-Ya, TIAN Xuan
 • 2020,31(5):1465-1496 [Abstract(920)]  [View PDF(7918)3.90 M]