Volume 31,Issue 12,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Approach of Sketch-guided GUI Testing for Mobile App
 • CHENG Hao-Liang, TANG En-Yi, YU Chun-Zhou, ZHANG Chu-Cheng, CHEN Xin, WANG Lin-Zhang, BU Lei, LI Xuan-Dong
 • 2020,31(12):3671-3684 [Abstract(80)]  [View PDF(111)1.47 M]
 • Reliable Algorithm for Computing Cyclic Iterative Program
 • ZHAO Shi-Zhong, CHEN Dong-Huo, LIU Jing
 • 2020,31(12):3685-3699 [Abstract(107)]  [View PDF(131)1.41 M]
 • POI Recommendation Based on Multidimensional Context-aware Graph Embedding Model
 • CHEN Jin-Song, MENG Xiang-Wu, JI Wei-Yu, ZHANG Yu-Jie
 • 2020,31(12):3700-3715 [Abstract(89)]  [View PDF(154)1.71 M]
 • Preference Vector Guided Co-evolutionary Algorithm for Many-objective Optimization
 • WANG Li-Ping, CHEN Hong, DU Jie-Jie, QIU Qi-Cang, QIU Fei-Yue
 • 2020,31(12):3716-3732 [Abstract(1069)]  [View PDF(766)1.99 M]
 • Research on Feature Selection Algorithm Based on Natural Evolution Strategy
 • ZHANG Xin, LI Zhan-Shan
 • 2020,31(12):3733-3752 [Abstract(63)]  [View PDF(124)2.01 M]
 • Survey of Traffic Travel-time Prediction Methods
 • BAI Meng-Ting, LIN Yang-Xin, MA Meng, WANG Ping
 • 2020,31(12):3753-3771 [Abstract(71)]  [View PDF(147)1.84 M]
 • Recognition Method Based on Deep Learning for Chinese Textual Entailment Chunks and Labels
 • YU Dong, JIN Tian-Hua, XIE Wan-Ying, ZHANG Yi, XUN En-Dong
 • 2020,31(12):3772-3786 [Abstract(79)]  [View PDF(103)1.51 M]
 • Temporal Epistemic Logic for Perfect Recall
 • ZHANG Yu-Zhi, TANG Xiao-Jia
 • 2020,31(12):3787-3796 [Abstract(872)]  [View PDF(644)1.05 M]
 • Chinese-Vietnamese Convolutional Neural Machine Translation with Incorporating Syntactic Parsing Tree
 • WANG Zhen-Han, HE Jian-Ya-Lin, YU Zheng-Tao, WEN Yong-Hua, GUO Jun-Jun, GAO Sheng-Xiang
 • 2020,31(12):3797-3807 [Abstract(58)]  [View PDF(160)1.24 M]
 • Adaptive Active Learning for Semi-supervised Learning
 • LI Yan-Chao, XIAO Fu, CHEN Zhi, LI Bo
 • 2020,31(12):3808-3822 [Abstract(76)]  [View PDF(138)1.49 M]
 • Fast Temporal Cycle Enumeration Algorithm on Temporal Graphs
 • PAN Min-Jia, LI Rong-Hua, ZHAO Yu-Hai, WANG Guo-Ren
 • 2020,31(12):3823-3835 [Abstract(73)]  [View PDF(95)1.32 M]
 • 3D-online Stable Matching Problem for New Spatial Crowdsourcing Platforms
 • LI Bo-Yang, CHENG Yu-Rong, WANG Guo-Ren, YUAN Ye, SUN Yong-Jiao
 • 2020,31(12):3836-3851 [Abstract(42)]  [View PDF(116)1.85 M]
 • Deployment and Scheduling for Fusion-based Detection in RF-powered Sensor Networks
 • LI Yan-Jun, CHEN Yu-Zhe, LIN Rui-Zhong, CHI Kai-Kai, HU Ya-Hong
 • 2020,31(12):3852-3866 [Abstract(39)]  [View PDF(73)1.54 M]
 • Implementation of Fair Contract Signing Protocol Based on Blockchain Technology
 • YU Lei, ZHAO Xiao-Fang, SUN Yi, ZHANG Jun, ZHANG Han-Wen, WANG Ke-Yuan, JIA Lin-Peng, JIN Yan, HU Bin
 • 2020,31(12):3867-3879 [Abstract(2176)]  [View PDF(1665)1.32 M]
 • Efficient Single-packet Traceback Approach Based on Alliance Theory
 • LU Ning, ZHANG Jun-Wei, MA Jian-Feng, CHENG Qing-Feng, ZHANG Jia-Wei, WANG Shang-Guang
 • 2020,31(12):3880-3908 [Abstract(410)]  [View PDF(583)3.18 M]
 • Scheme of Revisable Blockchain
 • REN Yan-Li, XU Dan-Ting, ZHANG Xin-Peng, GU Da-Wu
 • 2020,31(12):3909-3922 [Abstract(1844)]  [View PDF(1491)1.57 M]
 • Attribute-based Encryption Scheme with Fast Encryption
 • LUO Wang-Ping, FENG Chao-Sheng, ZOU Li-Ping, YUAN Ding, WU Tang-Mei, LI Min, WANG Guang-Jie
 • 2020,31(12):3923-3936 [Abstract(72)]  [View PDF(147)1.48 M]
 • Routing Algorithm for Video Opportunistic Transmission Based on Multi-player Cooperative Game
 • WU Hong-Hai, MA Hua-Hong, XING Ling, ZHENG Guo-Qiang
 • 2020,31(12):3937-3949 [Abstract(66)]  [View PDF(92)1.41 M]
 • Protocols for Secure Test on Relationship on Number Axis
 • GONG Lin-Ming, LI Shun-Dong, SHAO Lian-He, XUE Tao, WANG Dao-Shun
 • 2020,31(12):3950-3967 [Abstract(50)]  [View PDF(70)1.68 M]
 • Image Restoration Based on Cascading Dense Network in Contourlet Transform Domain
 • LIU Yu-Nan, ZHANG Shan-Shan, WANG Chun-Peng, LI Guang-Yu, YANG Jian
 • 2020,31(12):3968-3980 [Abstract(1129)]  [View PDF(978)2.16 M]
 • Dynamically Fine-grained Scheduling Method in Cloud Environment
 • ZHOU Mo-Song, DONG Xiao-She, CHEN Heng, ZHANG Xing-Jun
 • 2020,31(12):3981-3999 [Abstract(84)]  [View PDF(127)1.98 M]