Volume 30,Issue 6,2019 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Web Service QoS Forecasting Approach Using Multivariate Time Series
 • ZHANG Peng-Cheng, WANG Li-Yan, JI Shun-Hui and LI Wen-Rui
 • 2019,30(6):1742-1758 [Abstract(3390)]  [View PDF(2372)1.76 M]
 • Software Reliability Growth Model Based on Weibull Distribution Introduced Faults
 • WANG Jin-Yong, ZHANG Ce, MI Xiao-Ping, GUO Xin-Feng and LI Ji-Hong
 • 2019,30(6):1759-1777 [Abstract(987)]  [View PDF(627)2.00 M]
 • Code Obfuscation Based on Instructions Swapping
 • PAN Yan, ZHU Yue-Fei and LIN Wei
 • 2019,30(6):1778-1792 [Abstract(948)]  [View PDF(699)1.64 M]
 • Interactive Exploration of Behavior Patterns from Check-in Logs
 • LI Cong-Min, LI Jie, ZHANG Kang and TAO Wen-Yuan
 • 2019,30(6):1819-1834 [Abstract(1108)]  [View PDF(1115)1.74 M]
 • Mixed Particle Swarm Optimization Algorithm with Multistage Disturbances
 • XU Li-Feng, HUANG Zu-Sheng, YANG Zhong-Zhu and DING Wei-Long
 • 2019,30(6):1835-1852 [Abstract(994)]  [View PDF(1381)1.83 M]
 • Node Evaluation Method Based on Importance Contribution in Scale-free Networks
 • YIN Rong-Rong, YIN Xue-Liang, CUI Meng-Di and XU Ying-Han
 • 2019,30(6):1875-1885 [Abstract(901)]  [View PDF(642)1.08 M]
 • Combined Filtering and DBM Reconstructing for Fingerprint Enhancement
 • BIAN Wei-Xin, DING Shi-Fei, ZHANG Nan, ZHANG Jian and ZHAO Xing-Yu
 • 2019,30(6):1886-1900 [Abstract(864)]  [View PDF(679)1.84 M]
 • Special Issue's Articles

 • 区块链与数字货币技术专题前言
 • 斯雪明,陈文光
 • 2019,30(6):1575-1576 [Abstract(1184)]  [View PDF(631)279.26 K]
 • Research on High-performance Consortium Blockchain Technology
 • ZHU Li, YU Huan, ZHAN Shi-Xiao, QIU Wei-Wei and LI Qi-Lei
 • 2019,30(6):1577-1593 [Abstract(2470)]  [View PDF(2294)1.72 M]
 • Distributed Framework of SWIFT System Based on Permissioned Blockchain
 • ZHU Jian-Ming, DING Qing-Yang and GAO Sheng
 • 2019,30(6):1594-1613 [Abstract(2501)]  [View PDF(1279)2.01 M]
 • Traceability Mechanism of Dynamic Data in Internet of Things Based on Consortium Blockchain
 • QIAO Rui, CAO Yan and WANG Qing-Xian
 • 2019,30(6):1614-1631 [Abstract(1966)]  [View PDF(1844)1.91 M]
 • Review Articles

 • Survey of Blockchain Access Control in Internet of Things
 • SHI Jin-Shan and LI Ru
 • 2019,30(6):1632-1648 [Abstract(3045)]  [View PDF(2818)1.65 M]
 • Research on the Progress in Cross-chain Technology of Blockchains
 • LI Fang, LI Zhuo-Ran and ZHAO He
 • 2019,30(6):1649-1660 [Abstract(2909)]  [View PDF(2506)1.15 M]
 • Special Issue's Articles

 • Model for Data Access Control and Sharing Based on Blockchain
 • WANG Xiu-Li, JIANG Xiao-Zhou and LI Yang
 • 2019,30(6):1661-1669 [Abstract(2556)]  [View PDF(2358)1.25 M]
 • RepChain—A Permissioned Blockchain Toolkit Implemented by Reactive Programming
 • LI Chun-Xiao, CHEN Sheng, ZHENG Long-Shuai, ZUO Chun, JIANG Bu-Yun and LIANG Geng
 • 2019,30(6):1670-1680 [Abstract(2155)]  [View PDF(1125)1.23 M]
 • Mimic Blockchain—Solution to the Security of Blockchain
 • XU Mi-Xue, YUAN Chao, WANG Yong-Juan, FU Jin-Hua and LI Bin
 • 2019,30(6):1681-1691 [Abstract(2036)]  [View PDF(1631)1.12 M]
 • Privacy Preserving Scheme in Block Chain with Provably Secure Based on SM9 Algorithm
 • YANG Ya-Tao, CAI Ju-Liang, ZHANG Xiao-Wei and YUAN Zheng
 • 2019,30(6):1692-1704 [Abstract(2403)]  [View PDF(1775)1.37 M]
 • Supervised Anonymous Authentication Scheme
 • WANG Zhen, FAN Jia, CHENG Lin, AN Hong-Zhang, ZHENG Hai-Bin and NIU Jun-Xiang
 • 2019,30(6):1705-1720 [Abstract(2169)]  [View PDF(1357)1.78 M]
 • Review Articles

 • Buffer Overflow Detection Techniques and Tools Based on Application Perspective
 • SITU Ling-Yun, WANG Lin-Zhang, LI Xuan-Dong and LIU Yang
 • 2019,30(6):1721-1741 [Abstract(1929)]  [View PDF(1464)2.30 M]
 • Survey of Entity Relationship Extraction Based on Deep Learning
 • E Hai-Hong, ZHANG Wen-Jing, XIAO Si-Qi, CHENG Rui, HU Ying-Xi, ZHOU Xiao-Song and NIU Pei-Qing
 • 2019,30(6):1793-1818 [Abstract(2560)]  [View PDF(3073)2.75 M]
 • Survey on Measurement Methods in Software-defined Networking
 • DAI Mian, CHENG Guang and ZHOU Yu-Yang
 • 2019,30(6):1853-1874 [Abstract(1585)]  [View PDF(2435)1.95 M]