Volume 30,Issue 1,2019 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • 软件学科发展回顾特刊前言
 • 梅宏,金芝,郝丹
 • 2019,30(1):1-2 [Abstract(654)]  [View PDF(411)131.60 K]
 • Review Articles

 • Software Development Methods: Review and Outlook
 • MA Xiao-Xing, LIU Xuan-Zhe, XIE Bing, YU Ping, ZHANG Tian, BU Lei and LI Xuan-Dong
 • 2019,30(1):3-21 [Abstract(2417)]  [View PDF(1781)349.32 K]
 • New Insights into System Software
 • WANG Huai-Min, MAO Xiao-Guang, DING Bo, SHEN Jie, LUO Lei and REN Yi
 • 2019,30(1):22-32 [Abstract(1464)]  [View PDF(914)310.24 K]
 • Overview of Formal Methods
 • WANG Ji, ZHAN Nai-Jun, FENG Xin-Yu and LIU Zhi-Ming
 • 2019,30(1):33-61 [Abstract(2253)]  [View PDF(1907)551.32 K]
 • Survey of Process and Management Approaches for Software Development
 • RONG Guo-Ping, ZHANG He, SHAO Dong and WANG Qing
 • 2019,30(1):62-79 [Abstract(1835)]  [View PDF(1172)673.02 K]
 • Recent Progress in Program Analysis
 • ZHANG Jian, ZHANG Chao, XUAN Ji-Feng, XIONG Ying-Fei, WANG Qian-Xiang, LIANG Bin, LI Lian, DOU Wen-Sheng, CHEN Zhen-Bang, CHEN Li-Qian and CAI Yan
 • 2019,30(1):80-109 [Abstract(2997)]  [View PDF(2057)547.59 K]
 • Program Comprehension: Present and Future
 • JIN Zhi, LIU Fang and LI Ge
 • 2019,30(1):110-126 [Abstract(1745)]  [View PDF(1159)515.79 K]
 • History, Present, and Future of Big Data Management Systems
 • DU Xiao-Yong, LU Wei and ZHANG Feng
 • 2019,30(1):127-141 [Abstract(3213)]  [View PDF(2034)313.62 K]
 • State of the Art Data Model and Its Research Progress
 • XIN Jun-Chang, WANG Guo-Ren, LI Guo-Hui, GAO Yun-Jun and ZHANG Zhi-Qiang
 • 2019,30(1):142-163 [Abstract(1762)]  [View PDF(1232)465.74 K]
 • Progress and Trend in Novel Data Management System
 • CUI Bin, GAO Jun, TONG Yong-Xin, XU Jian-Qiu, ZHANG Dong-Xiang and ZOU Lei
 • 2019,30(1):164-193 [Abstract(1777)]  [View PDF(1338)496.72 K]