Volume 29,Issue 9,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Special Issue's Articles

 • 演化学习专题前言
 • 俞扬,钱超
 • 2018,29(9):2545-2546 [Abstract(3129)]  [View PDF(1502)298.20 K]
 • Research on Improvements of Feature Selection Using Forest Optimization Algorithm
 • CHU Bei, LI Zhan-Shan, ZHANG Meng-Lin and YU Hai-Hong
 • 2018,29(9):2547-2558 [Abstract(4036)]  [View PDF(2647)1.30 M]
 • Survey on Stability of Feature Selection
 • LIU Yi, CAO Jian-Jun, DIAO Xing-Chun and ZHOU Xing
 • 2018,29(9):2559-2579 [Abstract(4317)]  [View PDF(3953)2.06 M]
 • Design and Applications of Discrete Evolutionary Algorithm Based on Encoding Transformation
 • HE Yi-Chao, WANG Xi-Zhao, ZHAO Shu-Liang and ZHANG Xin-Lu
 • 2018,29(9):2580-2594 [Abstract(3643)]  [View PDF(1907)1.56 M]
 • Dynamic Multi-Swarm Particle Swarm Optimization with Cooperative Coevolution for Large Scale Global Optimization
 • LIANG Jing, LIU Rui, YU Kun-Jie and QU Bo-Yang
 • 2018,29(9):2595-2605 [Abstract(3761)]  [View PDF(2284)1.23 M]
 • Evolutionary Algorithm for Single-Objective Optimization Based on Neighborhood Difference and Covariance Information
 • LI Xue-Qiang, HUANG Han and HAO Zhi-Feng
 • 2018,29(9):2606-2615 [Abstract(3139)]  [View PDF(1632)1.61 M]
 • Robust Salient Object Detection Model for Nighttime Images
 • XU Xin, MU Nan and ZHANG Xiao-Long
 • 2018,29(9):2616-2631 [Abstract(3692)]  [View PDF(2199)2.46 M]
 • Complex Software Reliability Allocation Based on Hybrid Intelligent Optimization Algorithm
 • XU Yue and PI De-Chang
 • 2018,29(9):2632-2648 [Abstract(3554)]  [View PDF(1604)1.74 M]
 • Contents

 • Objective Space Division Based Adaptive Multiobjective Optimization Algorithm
 • CHEN Huang-Ke, WU Guo-Hua, HUO Li-Su and QI Yu-Tao
 • 2018,29(9):2649-2663 [Abstract(3014)]  [View PDF(1712)1.55 M]
 • Single Pass Bayesian Fuzzy Clustering
 • LIU Jie-Fang, JIANG Yi-Zhang, WANG Jun, DENG Zhao-Hong and WANG Shi-Tong
 • 2018,29(9):2664-2680 [Abstract(2912)]  [View PDF(1464)2.93 M]
 • Co-Regularized Matrix Factorization Recommendation Algorithm
 • WU Bin, LOU Zheng-Zheng and YE Yang-Dong
 • 2018,29(9):2681-2696 [Abstract(3543)]  [View PDF(2893)1.66 M]
 • Study on Structure Evolution for Service Processes Base on Logic Petri Net
 • HU Qiang, REN Zhi-Kao, ZHAO Zhen, DU Jun-Wei and DU Yu-Yue
 • 2018,29(9):2697-2715 [Abstract(2947)]  [View PDF(1271)2.22 M]
 • Experimental Study on Prototype System of Central Bank Digital Currency
 • YAO Qian
 • 2018,29(9):2716-2732 [Abstract(3375)]  [View PDF(4274)3.73 M]
 • Review Articles

 • Software-Defined Wireless Sensor Networks: A Research Survey
 • HUANG Mei-Gen, HUANG Yi-Cai, YU Bin and ZHOU Wei-Wei
 • 2018,29(9):2733-2752 [Abstract(2867)]  [View PDF(1977)2.10 M]
 • Survey of Oblivious RAM
 • WU Peng-Fei, SHEN Qing-Ni, QIN Jia, QIAN Wen-Jun, LI Cong and WU Zhong-Hai
 • 2018,29(9):2753-2777 [Abstract(2311)]  [View PDF(1195)2.58 M]
 • Analysis and Research on SGX Technology
 • WANG Juan, FAN Cheng-Yang, CHENG Yue-Qiang, ZHAO Bo, WEI Tao, YAN Fei, ZHANG Huan-Guo and MA Jing
 • 2018,29(9):2778-2798 [Abstract(2461)]  [View PDF(3365)2.61 M]
 • Survey on Attack Surface Dynamic Transfer Technology Based on Moving Target Defense
 • ZHOU Yu-Yang, CHENG Guang, GUO Chun-Sheng and DAI Mian
 • 2018,29(9):2799-2820 [Abstract(2877)]  [View PDF(2108)2.11 M]
 • Contents

 • Improved Differential Attack on 23-Round SMS4
 • ZHAO Yan-Min, LIU Yu and WANG Mei-Qin
 • 2018,29(9):2821-2828 [Abstract(2672)]  [View PDF(1645)937.74 K]
 • Trust-Based Security Routing Decision Method for Opportunistic Networks
 • LI Feng, SI Ya-Li, CHEN Zhen, LU Ning and SHEN Li-Min
 • 2018,29(9):2829-2843 [Abstract(2985)]  [View PDF(1553)2.48 M]
 • Channel Split and Allocation Method for Data Broadcast Scheduling
 • HU Wen-Bin, QIU Zhen-Yu, NIE Cong, WANG Huan, YAN Li-Ping and DU Bo
 • 2018,29(9):2844-2860 [Abstract(2320)]  [View PDF(1486)1.80 M]
 • Research on Differential Diffusion Property of MORUS in Fault Model
 • SHI Tai-Rong, GUAN Jie, LI Jun-Zhi and WANG Sen-Peng
 • 2018,29(9):2861-2873 [Abstract(2557)]  [View PDF(1462)1.37 M]
 • Research on Trusted Virtual Platform Remote Attestation Method in Cloud Computing
 • HU Ling-Bi and TAN Liang
 • 2018,29(9):2874-2895 [Abstract(2368)]  [View PDF(1905)2.75 M]