Volume 29,Issue 4,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Formal Semantics and Analysis of BPMN 2.0 Choreographies
 • DAI Fei, ZHAO Wen-Zhuo, YANG Yun, MO Qi, LI Tong and ZHOU Hua
 • 2018,29(4):1094-1114 [Abstract(2617)]  [View PDF(3113)2.18 M]
 • Visual Analysis for Microblog Topic Modeling
 • WANG Zhen-Huang, CHEN Si-Ming and YUAN Xiao-Ru
 • 2018,29(4):1115-1130 [Abstract(2538)]  [View PDF(2308)1.91 M]
 • Algorithms of Boltzmann Machines Based on Weight Uncertainty
 • DING Shi-Fei, ZHANG Jian and SHI Zhong-Zhi
 • 2018,29(4):1131-1142 [Abstract(2374)]  [View PDF(2176)1.44 M]
 • HMOFA: A Hybrid Multi-Objective Firefly Algorithm
 • XIE Cheng-Wang, XIAO Chi, DING Li-Xin, XIA Xue-Wen, ZHU Jian-Yong and ZHANG Fei-Long
 • 2018,29(4):1143-1162 [Abstract(3034)]  [View PDF(2338)2.22 M]
 • Community Detection of Multi-Dimensional Relationships in Location-Based Social Networks
 • GONG Wei-Hua, CHEN Yan-Qiang, PEI Xiao-Bing and YANG Liang-Huai
 • 2018,29(4):1163-1176 [Abstract(1871)]  [View PDF(2500)1.82 M]
 • Special Issue's Articles

 • Preface on Special Issue on Multimedia Big Data Processing and Analysis
 • ZhAO Yao, LI Bo, HUANG Xian-Sheng, WEN Ji-Rong, JIANG Gang-Yi and CHANG Dong-Xia
 • 2018,29(4):897-899 [Abstract(1880)]  [View PDF(1514)464.67 K]
 • Data-Driven External Compensation Guided Deep Networks for Image Super-Resolution
 • YANG Wen-Han, LIU Jia-Ying, XIA Si-Feng and GUO Zong-Ming
 • 2018,29(4):900-913 [Abstract(2199)]  [View PDF(1405)1.66 M]
 • Graph Based Neural Network Regression Strategy for Facial Image Super-Resolution
 • HUYAN Kang, FAN Xin, YU Le-Tian and LUO Zhong-Xuan
 • 2018,29(4):914-925 [Abstract(2529)]  [View PDF(3046)1.52 M]
 • Deep Deconvolution Neural Network for Image Super-Resolution
 • PENG Ya-Li, ZHANG Lu, ZHANG Yu, LIU Shi-Gang and GUO Min
 • 2018,29(4):926-934 [Abstract(3084)]  [View PDF(4236)1.22 M]
 • Automatic Clustering Algorithm Based on Density Difference
 • CHEN Zhao-Wei and CHANG Dong-Xia
 • 2018,29(4):935-944 [Abstract(2443)]  [View PDF(1860)1.32 M]
 • Missing View Completion for Multi-View Data
 • YANG Xu, ZHU Zhen-Feng, XU Mei-Xiang and ZHANG Xing-Xing
 • 2018,29(4):945-956 [Abstract(2755)]  [View PDF(2232)1.43 M]
 • Robust and Reversible Image Watermarking Algorithm in Homomorphic Encrypted Domain
 • XIANG Shi-Jun and YANG Le
 • 2018,29(4):957-972 [Abstract(2315)]  [View PDF(1821)1.84 M]
 • No Reference Screen Content Image Quality Assessment
 • ZHU Ying-Ying, CAO Lei and WANG Xu
 • 2018,29(4):973-986 [Abstract(2421)]  [View PDF(2395)1.50 M]
 • Specific Testing Sample Steganalysis
 • ZHANG Yi-Wei, ZHANG Wei-Ming and YU Neng-Hai
 • 2018,29(4):987-1001 [Abstract(2174)]  [View PDF(1628)1.89 M]
 • Research on Detection Method of Content-Aware Image Resizing
 • HU Hao-Hui, NI Rong-Rong and ZHAO Yao
 • 2018,29(4):1002-1016 [Abstract(2617)]  [View PDF(1805)1.79 M]
 • Object Tracking via Low-Rank Redetection Based Multiple Feature Fusion Spatio-Temporal Context Learning
 • GUO Wen, YOU Si-Si, ZHANG Tian-Zhu and XU Chang-Sheng
 • 2018,29(4):1017-1028 [Abstract(2074)]  [View PDF(1433)1.56 M]
 • Optimization of Deep Convolutional Neural Network for Large Scale Image Classification
 • BAI Cong, HUANG Ling, CHEN Jia-Nan, PAN Xiang and CHEN Sheng-Yong
 • 2018,29(4):1029-1038 [Abstract(2662)]  [View PDF(3181)1.11 M]
 • Deep Learning for Parameter Recognition in Commodity Images
 • DING Ming-Yu, NIU Yu-Lei, LU Zhi-Wu and WEN Ji-Rong
 • 2018,29(4):1039-1048 [Abstract(3410)]  [View PDF(4938)1.46 M]
 • Local Clustering Analysis Based FCN-CNN for Cloud Image Segmentation
 • WU Li-Fang, HE Jiao-Yu, JIAN Meng, ZOU Yun-Zhen and ZHAO Tie-Song
 • 2018,29(4):1049-1059 [Abstract(2632)]  [View PDF(2454)1.28 M]
 • Multimodal Emotion Recognition in Multi-Cultural Conditions
 • CHEN Shi-Zhe, WANG Shuai and JIN Qin
 • 2018,29(4):1060-1070 [Abstract(2708)]  [View PDF(3445)1.24 M]
 • Creative Sequential Data Learning Method for Artistic Stylisation and Rendering System
 • XIE Ning, ZHAO Ting-Ting, YANG Yang, WEI Qin and Heng Tao SHEN
 • 2018,29(4):1071-1084 [Abstract(2522)]  [View PDF(1624)1.87 M]
 • Review Articles

 • Verification of Quantum Programs
 • FENG Yuan and YING Ming-Sheng
 • 2018,29(4):1085-1093 [Abstract(2734)]  [View PDF(2475)1.02 M]