Volume 29,Issue 3,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Special Issue's Articles

 • 基于图结构的大数据分析与管理技术专刊前言
 • 林学民,杜小勇,李翠平
 • 2018,29(3):525-527 [Abstract(2136)]  [View PDF(1495)402.88 K]
 • Streamlined Asynchronous Graph Processing Framework
 • LI Jin-Ji, ZHANG Yan-Feng, GONG Shu-Feng, YU Ge and GAO Li-Xin
 • 2018,29(3):528-544 [Abstract(2610)]  [View PDF(2288)1.86 M]
 • P&D GraphOLAP: Parallel Framework for Large-Scale Multidimensional Network Analysis
 • ZHANG Zi-Xing, WU Bin, WU Xin-Yu, ZHANG You-Jie, SUN Si-Rui, PENG Cheng-Cheng and LIU Yu-Tong
 • 2018,29(3):545-568 [Abstract(2423)]  [View PDF(1663)2.76 M]
 • Survey on Technologies of Distributed Graph Processing Systems
 • WANG Tong-Tong, RONG Chui-Tian, LU Wei and DU Xiao-Yong
 • 2018,29(3):569-586 [Abstract(2992)]  [View PDF(3382)2.59 M]
 • Mining Coteries Trajectory Patterns for Recommending Personalized Travel Routes
 • LI Xiao-Xu, YU Ya-Xin, ZHANG Wen-Chao and WANG Lei
 • 2018,29(3):587-598 [Abstract(2974)]  [View PDF(3672)1.38 M]
 • Distance Metric Based Diversified Ranking on Large Graphs
 • LI Jin, YUE Kun, CAI Jiao, ZHANG Zhi-Jian and LIU Wei-Yi
 • 2018,29(3):599-613 [Abstract(2331)]  [View PDF(1560)1.89 M]
 • Signed Network Prediction Method Based on the Client-to-Client Distributed Framework
 • ZHAO Kan-Kan, ZHANG Jing, ZHANG Liang-Fu, LI Cui-Ping and CHEN Hong
 • 2018,29(3):614-626 [Abstract(2584)]  [View PDF(1507)1.43 M]
 • MapReduce-Based Graph Structural Clustering Algorithm
 • ZHANG Wei-Peng, LI Zhen-Jun, LI Rong-Hua, LIU Yu-Hong, MAO Rui and QIAO Shao-Jie
 • 2018,29(3):627-641 [Abstract(2769)]  [View PDF(1788)1.82 M]
 • Nearest Neighbor Query in Road Networks
 • BAO Jin-Ling, WANG Bin, YANG Xiao-Chun and ZHU Huai-Jie
 • 2018,29(3):642-662 [Abstract(2594)]  [View PDF(1930)2.26 M]
 • Survey on Dynamic Graph Pattern Matching Technologies
 • XU Jia, ZHANG Qian-Zhen, ZHAO Xiang, LÜ Pin and LI Tao-Shen
 • 2018,29(3):663-688 [Abstract(3498)]  [View PDF(2328)2.76 M]
 • SQL-Based Solution for Fast Graph Similarity Search
 • ZHAO Zhan-Hao, HUANG Fei-Ran, WANG Xiao-Li, LU Wei and DU Xiao-Yong
 • 2018,29(3):689-702 [Abstract(2614)]  [View PDF(1642)1.50 M]
 • Privacy Preserving Method for Point-of-Interest Query on Road Network
 • LIANG Hui-Chao, WANG Bin, CUI Ning-Ning, YANG Kai and YANG Xiao-Chun
 • 2018,29(3):703-720 [Abstract(2264)]  [View PDF(1514)2.06 M]
 • Search of Genes with Similar Phenotype Based on Disease Information Network
 • HOU Yong-Xu, DUAN Lei, LI Ling, LU Li and TANG Chang-Jie
 • 2018,29(3):721-733 [Abstract(2408)]  [View PDF(2029)1.41 M]
 • Road Network Aware Online Trajectory Compression
 • ZUO Yi-Meng, LIN Xue-Lian, MA Shuai and JIANG Jia-Hao
 • 2018,29(3):734-755 [Abstract(2321)]  [View PDF(2571)2.69 M]
 • Edge Sampling Based Network Embedding Model
 • CHEN Li, ZHU Pei-Song, QIAN Tie-Yun, ZHU Hui and ZHOU Jing
 • 2018,29(3):756-771 [Abstract(2369)]  [View PDF(2680)2.34 M]
 • Effective and Efficient Approach for Graph De-Anonymization
 • LIU Jia-Lin, SHI Shu-Yang, ZHANG Yue-Mei, SHAO Ying-Xia and CUI Bin
 • 2018,29(3):772-785 [Abstract(2420)]  [View PDF(2145)1.81 M]
 • Graph Embedding by Incorporating Prior Knowledge on Vertex Information
 • WEN Wen, HUANG Jia-Ming, CAI Rui-Chu, HAO Zhi-Feng and WANG Li-Juan
 • 2018,29(3):786-798 [Abstract(2342)]  [View PDF(3009)1.36 M]
 • Database Query Cost Prediction Using Recurrent Neural Network
 • BI Li-Yuan, WU Sai, CHEN Gang, SHOU Li-Dan, CHEN Ke and HU Tian-Lei
 • 2018,29(3):799-810 [Abstract(2948)]  [View PDF(3992)1.46 M]
 • Identifying Users Across Social Networks Based on Global View Features with Crowdsourcing
 • WANG Qian, SHEN De-Rong, FENG Shuo, KOU Yue, NIE Tie-Zheng and YU Ge
 • 2018,29(3):811-823 [Abstract(2414)]  [View PDF(1981)1.57 M]
 • Optimal Task Assignment Algorithm Based on Tree-Decouple in Spatial Crowdsourcing
 • LI Yang, JIA Meng-Di, YANG Wen-Yan, ZHAO Yan and ZHENG Kai
 • 2018,29(3):824-838 [Abstract(2183)]  [View PDF(2134)1.61 M]
 • Social Relationship Mining Algorithm by Multi-Dimensional Graph Structural Clustering
 • LI Zhen-Jun, DAI Qiang-Qiang, LI Rong-Hua, MAO Rui and QIAO Shao-Jie
 • 2018,29(3):839-852 [Abstract(2675)]  [View PDF(3587)2.03 M]
 • Community Based Node Betweenness Centrality Updating Algorithms in Dynamic Networks
 • QIAN Jun, WANG Chao-Kun and GUO Gao-Yang
 • 2018,29(3):853-868 [Abstract(2927)]  [View PDF(2344)1.99 M]
 • Online Join Method for Skewed Data Streams
 • WANG Chun-Kai and MENG Xiao-Feng
 • 2018,29(3):869-882 [Abstract(2169)]  [View PDF(1362)1.72 M]
 • Vector Referencing Oriented Platform-Oblivious In-Memory Join Optimization Technique
 • ZHANG Yan-Song, ZHANG Yu and WANG Shan
 • 2018,29(3):883-895 [Abstract(2260)]  [View PDF(1387)1.60 M]