Volume 29,Issue 2,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • True Online Natural Actor-Critic Algorithm for the Continuous Space Problem
 • ZHU Fei, ZHU Hai-Jun, LIU Quan, CHEN Dong-Huo and FU Yu-Chen
 • 2018,29(2):267-282 [Abstract(2468)]  [View PDF(1852)1.75 M]
 • Heuristic Algorithm for the Rectangular Packing Problem with Static Non-Equilibrium Constraint
 • LIU Jing-Fa and LIU Si-Yu
 • 2018,29(2):283-298 [Abstract(2507)]  [View PDF(1577)1.74 M]
 • Sequential Pattern Matching with General Gap and One-Off Condition
 • LIU Hui-Ting, LIU Zhi-Zhong, HUANG Hou-Zhu and WU Xin-Dong
 • 2018,29(2):363-382 [Abstract(2954)]  [View PDF(1594)2.04 M]
 • Online Inference Based on Approximate Factors for Probabilistic Knowledge Bases
 • WANG Yan-Yan, CHEN Qun, ZHONG Ping and LI Zhan-Huai
 • 2018,29(2):383-395 [Abstract(1650)]  [View PDF(1535)1.60 M]
 • Merging Event Logs for Process Mining with a Hybrid Artificial Immune Algorithm
 • XU Yang, YUAN Feng, LIN Qi, TANG De-You and LI Dong
 • 2018,29(2):396-416 [Abstract(2846)]  [View PDF(1990)2.19 M]
 • Anonymous Hybrid Signcryption Scheme with Multi-Receiver (Multi-Message) Based on Identity
 • ZHOU Yan-Wei, YANG Bo and WANG Qing-Long
 • 2018,29(2):442-455 [Abstract(2415)]  [View PDF(1711)1.43 M]
 • Mixed Multivariate Signature Scheme
 • LI Hui-Xian, WANG Ling-Yun and PANG Liao-Jun
 • 2018,29(2):456-472 [Abstract(2119)]  [View PDF(1354)1.66 M]
 • Review Articles

 • Survey of Map Matching Algorithms
 • GAO Wen-Chao, LI Guo-Liang and TA Na
 • 2018,29(2):225-250 [Abstract(3626)]  [View PDF(7988)2.66 M]
 • Survey of Deep Neural Network Model Compression
 • LEI Jie, GAO Xin, SONG Jie, WANG Xing-Lu and SONG Ming-Li
 • 2018,29(2):251-266 [Abstract(3629)]  [View PDF(7111)1.89 M]
 • Survey on Web Service Composition Testing
 • DING Zhi-Jun and ZHOU Ze-Xia
 • 2018,29(2):299-319 [Abstract(3259)]  [View PDF(2776)2.19 M]
 • Systematic Literature Review of Empirical Studies on Context Aware Requirement Elicitation and Modeling
 • LI Yuan-Bang, PENG Rong, JI Jing-Jing, WANG Bang-Chao and LAI Han
 • 2018,29(2):320-339 [Abstract(2790)]  [View PDF(1695)1.91 M]
 • Survey of Matrix Factorization Based Recommendation Methods by Integrating Social Information
 • LIU Hua-Feng, JING Li-Ping and YU Jian
 • 2018,29(2):340-362 [Abstract(4318)]  [View PDF(4771)2.44 M]
 • Survey of Studies on Aspect-Based Opinion Mining of Internet
 • HAN Zhong-Ming, LI Meng-Qi, LIU Wen, ZHANG Meng-Mei, DUAN Da-Gao and YU Chong-Chong
 • 2018,29(2):417-441 [Abstract(3406)]  [View PDF(6747)2.84 M]
 • Survey on Feature Extraction Techniques for Non-Rigid 3D Shape Retrieval
 • LI Hai-Sheng, SUN Li, WU Yu-Juan, WU Xiao-Qun, CAI Qiang and DU Jun-Ping
 • 2018,29(2):483-505 [Abstract(3459)]  [View PDF(2793)2.75 M]
 • State-of-the-Art of Ensemble Visualization
 • SHU Qing-Ya, LIU Ri-Chen, HONG Fan, ZHANG Jiang and YUAN Xiao-Ru
 • 2018,29(2):506-523 [Abstract(3456)]  [View PDF(1769)8.42 M]