Volume 29,Issue 1,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Review Articles

 • Precise Execution Reachability Analysis: Theory and Application
 • YANG Ke, HE Ye-Ping, MA Heng-Tai and WANG Xue-Fei
 • 2018,29(1):1-22 [Abstract(4578)]  [View PDF(5998)2.21 M]
 • Survey of Model-Based Self-Adaptation Methods
 • ZHAO Tian-Qi, ZHAO Hai-Yan, ZHANG Wei and JIN Zhi
 • 2018,29(1):23-41 [Abstract(5168)]  [View PDF(3588)1.84 M]
 • Software and Cyber Security-A Survey
 • LIU Jian, SU Pu-Rui, YANG Min, HE Liang, ZHANG Yuan, ZHU Xue-Yang and LIN Hui-Min
 • 2018,29(1):42-68 [Abstract(6493)]  [View PDF(9944)2.54 M]
 • Research Progress of Crowdsourced Software Testing
 • ZHANG Xiao-Fang, FENG Yang, LIU Di, CHEN Zhen-Yu and XU Bao-Wen
 • 2018,29(1):69-88 [Abstract(6268)]  [View PDF(7288)2.00 M]
 • Survey on Multi Class Twin Support Vector Machines
 • DING Shi-Fei, ZHANG Jian, ZHANG Xie-Kai and AN Yue-Xuan
 • 2018,29(1):89-108 [Abstract(3805)]  [View PDF(2443)1.99 M]
 • Survey on Parallel and Distributed Optimization Algorithms for Scalable Machine Learning
 • KANG Liang-Yi, WANG Jian-Fei, LIU Jie and YE Dan
 • 2018,29(1):109-130 [Abstract(4388)]  [View PDF(7564)2.21 M]
 • Consistency and Availability in Distributed Database Systems
 • ZHU Tao, GUO Jin-Wei, ZHOU Huan, ZHOU Xuan and ZHOU Ao-Ying
 • 2018,29(1):131-149 [Abstract(4393)]  [View PDF(3458)2.01 M]
 • Research Problems and Methods in Blockchain and Trusted Data Management
 • QIAN Wei-Ning, SHAO Qi-Feng, ZHU Yan-Chao, JIN Che-Qing and ZHOU Ao-Ying
 • 2018,29(1):150-159 [Abstract(6469)]  [View PDF(7004)1.08 M]
 • Survey on Scalability of Control Plane in Software-Defined Networking
 • ZHANG Shao-Jun, LAN Ju-Long, HU Yu-Xiang and JIANG Yi-Ming
 • 2018,29(1):160-175 [Abstract(4185)]  [View PDF(3025)1.79 M]
 • Review of Internet Inter-Domain IP Source Address Validation Technology
 • JIA Yi-Hao, REN Gang and LIU Ying
 • 2018,29(1):176-195 [Abstract(3852)]  [View PDF(2643)2.20 M]
 • Review on Data Forwarding Model in Internet of Things
 • LI Ji-Rui, LI Xiao-Yong, GAO Ya-Li, GAO Yun-Quan and FANG Bin-Xing
 • 2018,29(1):196-224 [Abstract(4291)]  [View PDF(10604)3.31 M]