Volume 28,Issue s2,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Saliency Detection for Stereoscopic Images by Considering Stereo Visual Comfort
 • ZHOU Yang, HE Yong-Jian, LIU Xiao-Qi, TANG Xiang-Hong and YIN Hai-Bing
 • 2017,28(s2):1-10 [Abstract(520)]  [View PDF(497)2.91 M]
 • Identifying Anchor Links on Social Networks Based on the IAUE Model
 • WANG Ning and WANG Li
 • 2017,28(s2):11-18 [Abstract(414)]  [View PDF(358)1.23 M]
 • AIS-Based Routing Mechanism in the Industrial Cognitive Wireless Network
 • LIU Yan, WANG Xing-Wei, LI Jie and HUANG Min
 • 2017,28(s2):19-29 [Abstract(426)]  [View PDF(341)1.55 M]
 • Resources Allocation Mechanism Towards Mobile Social Cloud
 • LI Xue, WANG Xing-Wei, WANG Xue-Yi and HUANG Min
 • 2017,28(s2):30-40 [Abstract(433)]  [View PDF(384)1.64 M]
 • Energy-Aware Dynamic Routing Algorithm in Low-Duty-Cycle WSN
 • JIANG Chan, LIANG Jun-Bin, LIU Xiao-Dong, WANG Tian and LIU Rui
 • 2017,28(s2):41-49 [Abstract(481)]  [View PDF(374)1.51 M]
 • Controller Load Balancing Mechanism Based on Biological Implications in SDN
 • LIU Qiang, ZHANG Jian-Hui, HU Tao and ZHAO Wei
 • 2017,28(s2):50-60 [Abstract(511)]  [View PDF(531)1.87 M]
 • ResLCNN Model for Short Text Classification
 • WANG Jun-Li, YANG Ya-Xing and WANG Xiao-Min
 • 2017,28(s2):61-69 [Abstract(659)]  [View PDF(1646)1.19 M]
 • User Mobility-Aware Caching Mechanism in Content-Centric Mobile Edge Networks
 • CAI Yue-Ping, CHEN Wen-Xin, FAN Xin-Wei, LUO Sen, QIU Ya and TAN Bing
 • 2017,28(s2):70-80 [Abstract(414)]  [View PDF(943)1.43 M]
 • Flow Scheduling Policy for Burst Traffic in Data Center Networks
 • ZHANG Fan and HU Cheng-Chen
 • 2017,28(s2):81-89 [Abstract(415)]  [View PDF(616)1.24 M]
 • Datagram Transport Layer Security Protocol with Identity-Based Cryptography
 • LI Peng-Kun, WANG Xiao-Feng, SU Jin-Shu and XUE Tian
 • 2017,28(s2):90-97 [Abstract(410)]  [View PDF(639)1.30 M]