Volume 28,Issue 9,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Visual Analysis of Consumer Purchasing Behavior for Online Transaction Log
 • JIA Ruo-Yu, ZENG Ang, ZHU Min, LIU Han-Qing and LI Ming-Zhao
 • 2017,28(9):2450-2467 [Abstract(2270)]  [View PDF(2224)2.22 M]
 • Personal Group Recommendation via Textual and Social Information
 • WANG Zhong-Qing, LI Shou-Shan and ZHOU Guo-Dong
 • 2017,28(9):2468-2480 [Abstract(1623)]  [View PDF(1816)1.16 M]
 • Adaptive Routing Service Composition: Modeling and Optimization
 • BU Chao, WANG Xing-Wei and HUANG Min
 • 2017,28(9):2481-2501 [Abstract(1510)]  [View PDF(991)1.98 M]
 • Special Issue's Articles

 • 信息系统安全专题前言
 • 李舟军,李瑞轩,陈驰
 • 2017,28(9):2227-2228 [Abstract(2694)]  [View PDF(1215)201.09 K]
 • Security Technology Based on ARM Virtualization Extension
 • LI Zhou-Jun, SHEN Dong, SU Xiao-Jing and MA Jin-Xin
 • 2017,28(9):2229-2247 [Abstract(2501)]  [View PDF(1511)1.63 M]
 • Security Analysis for Android Applications Using Sensitive Path Identification
 • MIAO Xiao-Chuan, WANG Rui, XU Lei, ZHANG Wei-Feng and XU Bao-Wen
 • 2017,28(9):2248-2263 [Abstract(2470)]  [View PDF(1836)1.41 M]
 • Obfuscation Tool for Mobile Apps Based on Huffman and LZW Encoding
 • LI Cheng-Ze, YU Jian-Bo, ZHANG Miao, XU Guo-Ai and KONG Hao-Hao
 • 2017,28(9):2264-2280 [Abstract(2500)]  [View PDF(1315)1.68 M]
 • Multi-Party Privacy-Preserving Record Linkage Approach
 • HAN Shu-Min, SHEN De-Rong, NIE Tie-Zheng, KOU Yue and YU Ge
 • 2017,28(9):2281-2292 [Abstract(2432)]  [View PDF(1464)1.30 M]
 • Privacy Preserving Cluster Mining Method Based on Lattice
 • CUI Yi-HUI, SONG Wei, WANG Zhan-Bing, SHI Cheng-Liang and CHENG Fang-Quan
 • 2017,28(9):2293-2308 [Abstract(2552)]  [View PDF(1772)1.61 M]
 • Near-Optimal Differentially Private Mechanism for Linear Queries
 • WU Gen-Qiang, HE Ye-Ping and XIA Xian-Yao
 • 2017,28(9):2309-2322 [Abstract(2330)]  [View PDF(1357)1.29 M]
 • Clustering-Anonymity Approach for Privacy Preservation of Graph Data-Publishing
 • JIANG Huo-Wen, ZHAN Qing-Hua, LIU Wen-Juan and MA Hai-Ying
 • 2017,28(9):2323-2333 [Abstract(2724)]  [View PDF(1554)1.05 M]
 • Access Control Mechanism for Classified and Graded Object Storage in Cloud Computing
 • YANG Teng-Fei, SHEN Pei-Song, TIAN Xue and FENG Rong-Quan
 • 2017,28(9):2334-2353 [Abstract(2517)]  [View PDF(1733)2.04 M]
 • Distributed Dynamic Trust Management Model Based on Trust Reliability
 • YOU Jing, SHANG-GUAN Jing-Lun, XU Shou-Kun, LI Qian-Mu and WANG Yin-Hai
 • 2017,28(9):2354-2369 [Abstract(2279)]  [View PDF(1199)2.94 M]
 • DNS Surveillance on Backbone
 • ZHANG Wei-Wei, GONG Jian, LIU Shang-Dong and HU Xiao-Yan
 • 2017,28(9):2370-2387 [Abstract(2419)]  [View PDF(1513)2.47 M]
 • Taint Analysis Method Based on Offline Indices of Instruction Trace
 • MA Jin-Xin, LI Zhou-Jun, ZHANG Tao, SHEN Dong and ZHANG Zhang-Kai
 • 2017,28(9):2388-2401 [Abstract(2573)]  [View PDF(1641)1.23 M]
 • Review Articles

 • Survey of Software Reliability Growth Model
 • ZHANG Ce, MENG Fan-Chao, KAO Yong-Gui, LÜ Wei-Gong, LIU Hong-Wei, WAN Kun, JIANG Jia-Nan, CUI Gang and LIU Zi-He
 • 2017,28(9):2402-2430 [Abstract(2778)]  [View PDF(2085)4.87 M]
 • Review of Research in Automatic Keyword Extraction
 • ZHAO Jing-Sheng, ZHU Qiao-Ming, ZHOU Guo-Dong and ZHANG Li
 • 2017,28(9):2431-2449 [Abstract(3704)]  [View PDF(8078)1.70 M]
 • Survey on the Application and Design of Material Constitutive Model for Deformable Solid Simulation
 • ZHAO Jing, TANG Yong, LI Sheng, LIU Xue-Hui and WANG Guo-Ping
 • 2017,28(9):2502-2523 [Abstract(2049)]  [View PDF(1606)2.37 M]