Volume 28,Issue 8,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Improved SIMD Vectorization Method in the Presence of Control Flow
 • GAO Wei, LI Ying-Ying, SUN Hui-Hui, LI Yan-Bing and ZHAO Rong-Cai
 • 2017,28(8):2046-2063 [Abstract(1422)]  [View PDF(1325)1.73 M]
 • Dynamic Taint Tracking Optimization on Just-in-Time Compilation
 • WU Ze-Zhi, CHEN Xing-Yuan, YANG Zhi and DU Xue-Hui
 • 2017,28(8):2064-2079 [Abstract(1732)]  [View PDF(1435)1.44 M]
 • Hybrid Gesture Interaction Model in the Continuous Interaction Space
 • LIU Jie, HUANG Jin, TIAN Feng, HU Wei-Ping, DAI Guo-Zhong and WANG Hong-An
 • 2017,28(8):2080-2095 [Abstract(1616)]  [View PDF(1289)1.80 M]
 • Knowledge Compilation Algorithm Based on Computing the Intersection for EPCCL Theories
 • NIU Dang-Dang, LIU Lei and LÜ Shuai
 • 2017,28(8):2096-2112 [Abstract(1481)]  [View PDF(1032)1.55 M]
 • Image Set Distance Learning Via Double Sparse Regularizations
 • LIU Bo, JING Li-Ping and YU Jian
 • 2017,28(8):2113-2125 [Abstract(1533)]  [View PDF(1003)1.39 M]
 • Incremental Optimization Method for Periodic Query in Data Warehouse
 • KANG Yan-Li, LI Feng and WANG Lei
 • 2017,28(8):2126-2147 [Abstract(1496)]  [View PDF(1370)2.81 M]
 • Potential Friend Recommendation Algorithm for Obtaining Spatial Information
 • YU Fei, LI Zhi-Jun, CHE Nan and JIANG Shou-Xu
 • 2017,28(8):2148-2160 [Abstract(2841)]  [View PDF(1192)3.05 M]
 • Group-Based Method for Influence Maximization
 • ZHANG Ping, WANG Li-Wei, PENG Zhi-Yong, YUE Kun and HUANG Hao
 • 2017,28(8):2161-2174 [Abstract(1659)]  [View PDF(1192)1.46 M]
 • Constrained Query of Order-Preserving Submatrix Based on Signature and Trie
 • JIANG Tao, LI Zhan-Huai, SHANG Xue-Qun, CHEN Bo-Lin, LI Wei-Bang and YIN Zhi-Lei
 • 2017,28(8):2175-2195 [Abstract(1583)]  [View PDF(859)2.48 M]
 • Modular Network Structure for Building Mega-Modular Data Center
 • LU Fei-Fei, XIE Xiang-Hui, GUO De-Ke and ZHU Gui-Ming
 • 2017,28(8):2196-2213 [Abstract(1581)]  [View PDF(1243)2.06 M]
 • High Efficiency Algorithm of Fractional Pixel Motion Compensation for HEVC
 • LU Ji-Yuan, LIU Yu-Xi, HOU Fang, HUANG Cheng-Hui and CHAO Hong-Yang
 • 2017,28(8):2214-2226 [Abstract(1475)]  [View PDF(1112)1.29 M]
 • Special Issue's Articles

 • 分布式云存储:理论、技术、系统专题前言
 • 黄宇,吴维刚,赵军平
 • 2017,28(8):1927-1928 [Abstract(2312)]  [View PDF(1850)204.03 K]
 • Object Placement Algorithm Based on Jump Hash
 • NIE Shi-Qiang, WU Wei-Guo, ZHANG Xing-Jun, CAI Yi and XU Zhi-Wei
 • 2017,28(8):1929-1939 [Abstract(2174)]  [View PDF(1689)2.11 M]
 • Bandwidth-Aware Node Repair Optimization for Distributed Storage System Based on Simple Regenerating Code
 • DING Shang, TONG Xin, CHEN Yan and YE Bao-Liu
 • 2017,28(8):1940-1951 [Abstract(2364)]  [View PDF(1107)1.23 M]
 • Adaptive Load Balancing Strategy for File-System Metadata Service
 • SHE Chu-Yu, WEN Wu-Shao, XIAO Yang, LIU Yu-Bo and JIA Yin
 • 2017,28(8):1952-1967 [Abstract(2365)]  [View PDF(1523)1.58 M]
 • Writeback I/O Scheduler Based on Small Synchronous Writes
 • LIU Xing, JIANG Song, WANG Yang, FAN Xiao-Peng and XU Cheng-Zhong
 • 2017,28(8):1968-1981 [Abstract(2316)]  [View PDF(1127)1.32 M]
 • Self-Adaptive SSD Caching System for Multiobjective Optimization in Virtualization Environment
 • TANG Zhen, WU Heng, WANG Wei, WEI Jun and HUANG Tao
 • 2017,28(8):1982-1998 [Abstract(2471)]  [View PDF(1622)1.54 M]
 • High-Performance Distributed Storage System for Large-Scale High-Definition Video Data
 • CAO Shun-De, HUA Yu, FENG Dan, SUN Yuan-Yuan and ZUO Peng-Fei
 • 2017,28(8):1999-2009 [Abstract(2795)]  [View PDF(3131)1.06 M]
 • Review Articles

 • Survey of Research on Program Verification via Separation Logic
 • QIN Sheng-Chao, XU Zhi-Wu and MING Zhong
 • 2017,28(8):2010-2025 [Abstract(2960)]  [View PDF(2013)1.44 M]
 • Survey on Software Binary Code Reuse Technologies
 • PENG Guo-Jun, LIANG Yu, ZHANG Huan-Guo and FU Jian-Ming
 • 2017,28(8):2026-2045 [Abstract(2876)]  [View PDF(2602)2.08 M]