Volume 28,Issue 4,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • NuTL2PFG: Checking Satisfiability of νTL Formulas
 • LIU Yao, DUAN Zhen-Hua and TIAN Cong
 • 2017,28(4):898-906 [Abstract(2402)]  [View PDF(1398)1.18 M]
 • Randomized Approach to Software Model Generation
 • HE Xiao, LI Wen-Feng, ZHANG Tian, MA Zhi-Yi, SHAO Wei-Zhong and HU Chang-Jun
 • 2017,28(4):907-924 [Abstract(2714)]  [View PDF(1197)2.14 M]
 • Loop Vectorization Method Guided by SIMD Parallelism
 • GAO Wei, HAN Lin, ZHAO Rong-Cai, XU Jin-Long and CHEN Chao-Ran
 • 2017,28(4):925-939 [Abstract(2625)]  [View PDF(1955)1.69 M]
 • Fast and Reliable Fault-Tolerance Approach for Service Composition in Integration Networks
 • ZHANG Jun-Na, WANG Shang-Guang, SUN Qi-Bo and YANG Fang-Chun
 • 2017,28(4):940-958 [Abstract(2690)]  [View PDF(1660)2.17 M]
 • Trajectory Big Data: A Review of Key Technologies in Data Processing
 • GAO Qiang, ZHANG Feng-Li, WANG Rui-Jin and ZHOU Fan
 • 2017,28(4):959-992 [Abstract(6207)]  [View PDF(12921)3.58 M]
 • Research Survey on Team Formation in Social Networks
 • HUANG Jian-Bin, SUN Xiao-Jing, ZHOU Yu, LÜ Ze, SUN He-Li and JIA Xiao-Lin
 • 2017,28(4):993-1009 [Abstract(4207)]  [View PDF(2144)2.26 M]
 • Survey of Network Security Situation Awareness
 • GONG Jian, ZANG Xiao-Dong, SU Qi, HU Xiao-Yan and XU Jie
 • 2017,28(4):1010-1026 [Abstract(5349)]  [View PDF(7269)1.93 M]
 • Survey on Cache Coherence Protocol and Performance Optimization for Chip Multi-Processor
 • HU Sen-Sen, JI Wei-Xing, WANG Yi-Zhuo, CHEN Xu, FU Wen-Fei and SHI Feng
 • 2017,28(4):1027-1047 [Abstract(2998)]  [View PDF(2706)2.45 M]
 • Special Issue's Articles

 • 程序设计语言与系统前沿专题前言
 • 冯新宇,陈海波
 • 2017,28(4):745-746 [Abstract(2307)]  [View PDF(1598)385.43 K]
 • Approaches to Obtaining Shared Memory Dependences for Dynamic Analysis of Concurrent Programs: A Survey
 • JIANG Yan-Yan, XU Chang, MA Xiao-Xing and LÜ Jian
 • 2017,28(4):747-763 [Abstract(2593)]  [View PDF(1992)1.89 M]
 • Design and Implementation of Parallel C Programming Language for Domestic Heterogeneous Many-Core Systems
 • HE Wang-Quan, LIU Yong, FANG Yan-Fei, WEI Di and QI Feng-Bin
 • 2017,28(4):764-785 [Abstract(2677)]  [View PDF(1843)4.97 M]
 • Verification of Concrete Programs with Respect to Abstract Programs
 • LI Bin, TANG Zhen-Hao, ZHAI Juan and ZHAO Jian-Hua
 • 2017,28(4):786-803 [Abstract(2673)]  [View PDF(1486)2.10 M]
 • Model on Asynchronous Communication Program Verification Based on Communicating Petri Nets
 • YANG Qi-Zhe and LI Guo-Qiang
 • 2017,28(4):804-818 [Abstract(2372)]  [View PDF(2071)1.69 M]
 • Design and Implementation of Coq Tactics Based on Z3
 • ZHANG Heng-Ruo and FU Ming
 • 2017,28(4):819-826 [Abstract(2912)]  [View PDF(2046)1.03 M]
 • Automatically Validating Static Memory Leak Warnings for C/C++ Programs
 • LI Xiao, ZHOU Yan, LI Meng-Chen, CHEN Yuan-Jun, XU Guo-Qing, WANG Lin-Zhang and LI Xuan-Dong
 • 2017,28(4):827-844 [Abstract(2773)]  [View PDF(2213)2.02 M]
 • Modeling the Impact of DVFS on Performance of Applications in Datacenter
 • LI Deng-Hui, ZHAO Jia-Cheng, CUI Hui-Min and FENG Xiao-Bing
 • 2017,28(4):845-859 [Abstract(2303)]  [View PDF(1551)1.96 M]
 • Principle and Practice of Taint Analysis
 • WANG Lei, LI Feng, LI Lian and FENG Xiao-Bing
 • 2017,28(4):860-882 [Abstract(3010)]  [View PDF(7466)2.49 M]
 • Design and Implementation of Mimic Defense Web Server
 • TONG Qing, ZHANG Zheng, ZHANG Wei-Hua and WU Jiang-Xing
 • 2017,28(4):883-897 [Abstract(2816)]  [View PDF(3643)1.75 M]