Volume 28,Issue 11,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • 复杂环境下的机器学习研究专刊前言
 • 胡清华,张道强,张长水
 • 2017,28(11):2811-2813 [Abstract(864)]  [View PDF(898)286.83 K]
 • Algorithms for Accurate Decision Tree Generation on Inconsistent Data
 • WANG He-Peng, WANG Hong-Zhi, LI Jian-Zhong and GAO Hong
 • 2017,28(11):2814-2824 [Abstract(952)]  [View PDF(841)1.21 M]
 • Fuzzy Rough Reduction Based on Random Sampling
 • CHEN Yu, ZHAO Su-Yun, LI Xue-Feng, CHEN Hong and LI Cui-Ping
 • 2017,28(11):2825-2835 [Abstract(776)]  [View PDF(665)1.08 M]
 • Density-Based Distributed Clustering Method
 • WANG Yan, PENG Tao, HAN Jia-Yu and LIU Lu
 • 2017,28(11):2836-2850 [Abstract(1183)]  [View PDF(921)2.17 M]
 • Ensemble Weak-Label Classification by Maximizing Dependency Between Label and Feature
 • TAN Qiao-Yu, YU Guo-Xian, WANG Jun and GUO Mao-Zu
 • 2017,28(11):2851-2864 [Abstract(1024)]  [View PDF(864)1.28 M]
 • Multi-Label Classification Algorithm Based on Association Rule Mining
 • LIU Jun-Yu and JIA Xiu-Yi
 • 2017,28(11):2865-2878 [Abstract(979)]  [View PDF(1289)1.33 M]
 • Convolution Neural Network Feature Importance Analysis and Feature Selection Enhanced Model
 • LU Hong-Yu, ZHANG Min, LIU Yi-Qun and MA Shao-Ping
 • 2017,28(11):2879-2890 [Abstract(1301)]  [View PDF(2934)1.78 M]
 • Bayesian Classifier Algorithm Based on Emerging Pattern for Data Stream
 • DU Chao, WANG Zhi-Hai, JIANG Jing-Jing and SUN Yan-Ge
 • 2017,28(11):2891-2904 [Abstract(950)]  [View PDF(754)1.26 M]
 • Review on Research and Development of Memory Neural Networks
 • LIANG Tian-Xin, YANG Xiao-Ping, WANG Liang, ZHANG Yong-Jun, ZHU Yan-Li and XU Cui
 • 2017,28(11):2905-2924 [Abstract(1089)]  [View PDF(1335)3.09 M]
 • Fusion of Multi-Source Data for Rain/No-Rain Classification with High Spatiotemporal Resolution
 • KUANG Qiu-Ming, YANG Xue-Bing, ZHANG Wen-Sheng, HE Xian-Feng and HUI Jian-Zhong
 • 2017,28(11):2925-2939 [Abstract(918)]  [View PDF(887)3.22 M]
 • Online Transfer Learning from Multiple Sources Based on Local Classification Accuracy
 • TANG Shi-Qi, WEN Yi-Min and QIN Yi-Xiu
 • 2017,28(11):2940-2960 [Abstract(1219)]  [View PDF(931)2.21 M]
 • Transductive Discriminative Dictionary Learning Approach for Zero-Shot Classification
 • JI Zhong, SUN Tao and YU Yun-Long
 • 2017,28(11):2961-2970 [Abstract(837)]  [View PDF(703)929.80 K]
 • Research Progress on Cognitive-Oriented Multi-Source Data Learning Theory and Algorithm
 • YANG Liu, YU Jian, LIU Ye and ZHAN De-Chuan
 • 2017,28(11):2971-2991 [Abstract(878)]  [View PDF(1521)1.83 M]
 • Multiple Kernel Geometric Mean Metric Learning for Heterogeneous Data
 • QI Ren, ZHU Peng-Fei and LIANG Jian-Qing
 • 2017,28(11):2992-3001 [Abstract(997)]  [View PDF(865)930.16 K]
 • K-Nearest Neighbor Classifier for Complex Time Series
 • YUAN Ji-Dong, WANG Zhi-Hai, SUN Yan-Ge and ZHANG Wei
 • 2017,28(11):3002-3017 [Abstract(816)]  [View PDF(1322)1.54 M]
 • Deep Learning Model for Diabetic Retinopathy Detection
 • PANG Hao and WANG Cong
 • 2017,28(11):3018-3029 [Abstract(1152)]  [View PDF(2620)1.18 M]
 • Social Messages Outbreak Prediction Model Based on Recurrent Neural Network
 • GOU Cheng-Cheng, QIN Yu-Jun, TIAN Tian, WU Da-Yong, LIU Yue and CHENG Xue-Qi
 • 2017,28(11):3030-3042 [Abstract(1246)]  [View PDF(1687)1.35 M]
 • Large-Scale Trajectory Prediction Model Based on Prefix Projection Technique
 • QIAO Shao-Jie, HAN Nan, LI Tian-Rui, LI Rong-Hua, LI Bin-Yong, WANG Xiao-Teng and Louis Alberto GUTIERREZ
 • 2017,28(11):3043-3057 [Abstract(1061)]  [View PDF(1141)1.39 M]
 • Construction Method on Mobile Application Security Ecological Chain
 • YANG Xin-Yu and XU Guo-Ai
 • 2017,28(11):3058-3071 [Abstract(989)]  [View PDF(1112)1.95 M]
 • Cost-Sensitive Margin Distribution Optimization for Software Bug Localization
 • XIE Zheng and LI Ming
 • 2017,28(11):3072-3079 [Abstract(851)]  [View PDF(893)800.68 K]
 • Soft Subspace Algorithm for MR Image Clustering Based on Fireworks Optimization Algorithm
 • FAN Hong, HOU Cun-Cun, ZHU Yan-Chun and RAO Ruo-Xia
 • 2017,28(11):3080-3093 [Abstract(929)]  [View PDF(859)1.52 M]
 • Algorithm for Predicting the Associations Between MiRNAs and Diseases
 • GUO Mao-Zu, WANG Shi-Ming, LIU Xiao-Yan and TIAN Zhen
 • 2017,28(11):3094-3102 [Abstract(895)]  [View PDF(1223)872.87 K]
 • Community Detection Algorithm Based on Weighted Dense Subgraphs
 • YANG Gui, ZHENG Wen-Ping, WANG Wen-Jian and ZHANG Hao-Jie
 • 2017,28(11):3103-3114 [Abstract(916)]  [View PDF(942)1.23 M]