Volume 27,Issue 6,2016 Table of Contents

Other Issues:  
  
Special Issue's Articles

 • 云计算安全研究专刊前言
 • 薛锐,任奎,张玉清,李晖,刘吉强,赵波,祝烈煌
 • 2016,27(6):1325-1327 [Abstract(4267)]  [View PDF(2716)256.49 K]
 • Survey on Cloud Computing Security
 • ZHANG Yu-Qing, WANG Xiao-Fei, LIU Xue-Feng and LIU Ling
 • 2016,27(6):1328-1348 [Abstract(6035)]  [View PDF(6467)816.86 K]
 • Model Constructing Method for Analyzing the Trusty of Cloud
 • ZHAO Bo, DAI Zhong-Hua, XIANG Shuang and TAO Wei
 • 2016,27(6):1349-1365 [Abstract(3869)]  [View PDF(2866)839.78 K]
 • Secure Access Scheme of Cloud Services for Trusted Mobile Terminals using TrustZone
 • YANG Bo, FENG Deng-Guo, QIN Yu and ZHANG Ying-Jun
 • 2016,27(6):1366-1383 [Abstract(4030)]  [View PDF(3822)854.90 K]
 • Research and Application Progress of Virtual Machine Introspection Technology
 • LI Bao-Hui, XU Ke-Fu, ZHANG Peng, GUO Li, HU Yue and FANG Bin-Xing
 • 2016,27(6):1384-1401 [Abstract(4189)]  [View PDF(3902)513.10 K]
 • Security Protection Model on Live Migration for KVM Virtualization
 • FAN Wei, KONG Bin, ZHANG Zhu-Jun, WANG Ting-Ting, ZHANG Jie and HUANG Wei-Qing
 • 2016,27(6):1402-1416 [Abstract(3946)]  [View PDF(3286)804.55 K]
 • Group Provable Data Possession with Deduplication in Cloud Storage
 • WANG Hong-Yuan, ZHU Lie-Huang and LI Long-Yi-Jia
 • 2016,27(6):1417-1431 [Abstract(3423)]  [View PDF(2920)555.81 K]
 • Enforcing Access Controls on Encrypted Cloud Storage with Policy Hiding
 • LEI Lei, CAI Quan-Wei, JING Ji-Wu, LIN Jing-Qiang, WANG Zhan and CHEN Bo
 • 2016,27(6):1432-1450 [Abstract(4570)]  [View PDF(3642)674.52 K]
 • Cloud Storage Integrity Checking Scheme with Private Key Recovery Capability
 • SHEN Wen-Ting, YU Jia, YANG Guang-Yang, CHENG Xiang-Guo and HAO Rong
 • 2016,27(6):1451-1462 [Abstract(3746)]  [View PDF(2537)812.42 K]
 • Secure Cloud Storage Model Based on Threshold Public Key Encryption and Erasure Codes over Exponents
 • XU Jian, LI Jian, HAN Jian, LI Fu-Xiang and ZHOU Fu-Cai
 • 2016,27(6):1463-1474 [Abstract(3588)]  [View PDF(2498)1.30 M]
 • Multi-User Binary Tree Based ORAM Scheme
 • SUN Xiao-Ni, JIANG Han and XU Qiu-Liang
 • 2016,27(6):1475-1486 [Abstract(4025)]  [View PDF(2477)420.63 K]
 • Identity-Based Fully Homomorphic Encryption from Eigenvector
 • KANG Yuan-Ji, GU Chun-Xiang, ZHENG Yong-Hui and GUANG Yan
 • 2016,27(6):1487-1497 [Abstract(4143)]  [View PDF(2439)371.92 K]
 • Key-Policy Attribute-Based Encryption Scheme for General Circuits
 • HU Peng and GAO Hai-Ying
 • 2016,27(6):1498-1510 [Abstract(3302)]  [View PDF(2015)522.13 K]
 • Privacy-Preserving Multi-Factor Key Exchange Protocol in the Standard Model
 • WEI Fu-Shan, ZHANG Gang, MA Jian-Feng and MA Chuan-Gui
 • 2016,27(6):1511-1522 [Abstract(3351)]  [View PDF(2117)445.30 K]
 • ID Authentication Scheme Based on PTPM and Certificateless Public Key Cryptography in Cloud Environment
 • WANG Zhong-Hua, HAN Zhen, LIU Ji-Qiang, ZHANG Da-Wei and CHANG Liang
 • 2016,27(6):1523-1537 [Abstract(3868)]  [View PDF(2511)1.04 M]
 • Trusted Cloud Tenant Separation Mechanism Supporting Transparency
 • SHI Yong, GUO Yu, LIU Ji-Qiang, HAN Zhen, MA Wei and CHANG Liang
 • 2016,27(6):1538-1548 [Abstract(3632)]  [View PDF(2205)382.98 K]
 • Secure Set Computing in Cloud Environment
 • LI Shun-Dong, ZHOU Su-Fang, GUO Yi-Min, DOU Jia-Wei and WANG Dao-Shun
 • 2016,27(6):1549-1565 [Abstract(3915)]  [View PDF(2562)421.54 K]
 • Efficient Ciphertext Search Method Based on Similarity Search Tree
 • TIAN Xue, ZHU Xiao-Jie, SHEN Pei-Song, CHEN Chi and ZOU Hong
 • 2016,27(6):1566-1576 [Abstract(3899)]  [View PDF(3004)473.04 K]
 • Efficient Conjunctive Keyword Search over Encrypted Electronic Medical Records
 • ZHANG Li-Li, ZHANG Yu-Qing, LIU Xue-Feng and QUAN Han-Yu
 • 2016,27(6):1577-1591 [Abstract(3733)]  [View PDF(2469)499.12 K]
 • Reversible Data Hiding in Encrypted Image Based on Homomorphic Public Key Cryptosystem
 • XIANG Shi-Jun and LUO Xin-Rong
 • 2016,27(6):1592-1601 [Abstract(4251)]  [View PDF(2661)569.70 K]