Volume 27,Issue 4,2016 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Inner TCB Based Application Protection
 • DENG Liang and ZENG Qing-Kai
 • 2016,27(4):1042-1058 [Abstract(2535)]  [View PDF(2064)1.83 M]
 • Special Issue's Articles

 • 基于搜索的软件工程研究专题前言
 • 李征,巩敦卫,聂长海,江贺
 • 2016,27(4):769-770 [Abstract(3771)]  [View PDF(2550)439.36 K]
 • Progress on Approaches to Automatic Program Repair
 • XUAN Ji-Feng, REN Zhi-Lei, WANG Zi-Yuan, XIE Xiao-Yuan and JIANG He
 • 2016,27(4):771-784 [Abstract(5068)]  [View PDF(3411)1.61 M]
 • Test Case Generation Based on Combination of Schema Using Particle Swarm Optimization
 • JIANG Shu-Juan, WANG Ling-Sai, XUE Meng, ZHANG Yan-Mei, YU Qiao and YAO Hui-Ran
 • 2016,27(4):785-801 [Abstract(3418)]  [View PDF(2771)1.90 M]
 • Evolutionary Generation of Test Data for Paths Coverage Based on Node Probability
 • XIA Chun-Yan, ZHANG Yan and SONG Li
 • 2016,27(4):802-813 [Abstract(3406)]  [View PDF(2100)1.39 M]
 • Fast Automatic Generation Method for Software Testing Data Based on Key-Point Path
 • DING Rui, DONG Hong-Bing, ZHANG Yan and FENG Xian-Bin
 • 2016,27(4):814-827 [Abstract(3431)]  [View PDF(2486)1.56 M]
 • Evolutional Test Data Generation for Path Coverage by Integrating Neural Network
 • YAO Xiang-Juan, GONG Dun-Wei and LI Bin
 • 2016,27(4):828-838 [Abstract(3286)]  [View PDF(3375)1.45 M]
 • Selection of Paths for Regression Testing Based on Branch Coverage
 • WU Chuan, GONG Dun-Wei and YAO Xiang-Juan
 • 2016,27(4):839-854 [Abstract(3205)]  [View PDF(2123)1.77 M]
 • Generating Covering Arrays Using Ant Colony Optimization:Exploration and Mining
 • ZENG Meng-Fan, CHEN Si-Yang, ZHANG Wen-Qian and NIE Chang-Hai
 • 2016,27(4):855-878 [Abstract(6606)]  [View PDF(2447)2.53 M]
 • Genetic Algorithm Based Multiple Faults Localization Technique
 • WANG Zan, FAN Xiang-Yu, ZOU Yu-Guo and CHEN Xiang
 • 2016,27(4):879-900 [Abstract(4140)]  [View PDF(3479)2.41 M]
 • Differential IBEA for Non-Conformity Resolution in Interactive CPS Production Line Configuration
 • LU Hong, ZHANG Li and YUE Tao
 • 2016,27(4):901-915 [Abstract(3263)]  [View PDF(2247)1.70 M]
 • Solving SaaS Components Optimization Placement Problem with Hybird Genetic and Simulated Annealing Algorithm
 • MENG Fan-Chao, CHU Dian-Hui, LI Ke-Qiu and ZHOU Xue-Quan
 • 2016,27(4):916-932 [Abstract(3685)]  [View PDF(2289)2.18 M]
 • Selection of Key Software Components for Formal Development Using Water Wave Optimization
 • ZHENG Yu-Jun, ZHANG Bei and XUE Jin-Yun
 • 2016,27(4):933-942 [Abstract(3457)]  [View PDF(2278)1.21 M]
 • CPU+GPU Heterogeneous Computing Orientated Multi-Objective Test Case Prioritization
 • BIAN Yi, YUAN Fang, GUO Jun-Xia, LI Zheng and ZHAO Rui-Lian
 • 2016,27(4):943-954 [Abstract(3534)]  [View PDF(2329)1.52 M]
 • Review Articles

 • Survey on Software Trustworthiness Evaluation:Standards, Models and Tools
 • SHEN Guo-Hua, HUANG Zhi-Qiu, XIE Bing, ZHU Yi-Quan, LIAO Li-Li, WANG Fei and LIU Yin-Ling
 • 2016,27(4):955-968 [Abstract(4921)]  [View PDF(3875)1.74 M]
 • Software Defined Networking:Security Model, Threats and Mechanism
 • WANG Meng-Meng, LIU Jian-Wei, CHEN Jie, MAO Jian and MAO Ke-Fei
 • 2016,27(4):969-992 [Abstract(7552)]  [View PDF(6284)3.33 M]
 • Survey on the Languages in the Northbound Interface of Software Defined Networking
 • YU Yang, WANG Zhi-Liang, BI Jun, SHI Xin-Gang and YIN Xia
 • 2016,27(4):993-1008 [Abstract(4544)]  [View PDF(2762)1.81 M]
 • Study on Multi-Core Data Structure in Shared-Memory
 • ZHOU Wei, ZHOU Ke-Ren, LUAN Zhong-Zhi, YAO Shao-Wen and QIAN De-Pei
 • 2016,27(4):1009-1025 [Abstract(4698)]  [View PDF(3246)2.01 M]
 • Energy Consumption Measurement and Management in Cloud Computing Environment
 • LIN Wei-Wei and WU Wen-Tai
 • 2016,27(4):1026-1041 [Abstract(4853)]  [View PDF(3605)1.81 M]