Volume 26,Issue 2,2015 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Time Property Analysis Method for State/Event Fault Tree
 • XU Bing-Feng, HUANG Zhi-Qiu, HU Jun, WEI Ou and LI Wei-Wei
 • 2015,26(2):427-446 [Abstract(3220)]  [View PDF(3407)1.06 M]
 • Special Issue's Articles

 • 安全攸关软件系统建模与验证专题前言
 • 李宣东,刘超,毛晓光
 • 2015,26(2):179-180 [Abstract(4241)]  [View PDF(3341)316.89 K]
 • Avionics System Testing Based on Formal Methods
 • LI Rui, LIAN Hang, MA Shi-Long and LI Tao
 • 2015,26(2):181-201 [Abstract(4280)]  [View PDF(2719)2.27 M]
 • Verification of AADL Models with Timed Abstract State Machines
 • YANG Zhi-Bin, HU Kai, ZHAO Yong-Wang, MA Dian-Fu and Jean-Paul BODEVEIX
 • 2015,26(2):202-222 [Abstract(4432)]  [View PDF(3533)1016.99 K]
 • Software Formal Modeling and Verification Method Based on Time STM
 • HOU Gang, ZHOU Kuan-Jiu, CHANG Jun-Wang, WANG Jie and LI Ming-Chu
 • 2015,26(2):223-238 [Abstract(4913)]  [View PDF(3418)1.36 M]
 • Research on Reliability and Correctness Assurance Methods and Techniques for Device Drivers
 • ZHANG Yi-Fan, HUANG Chao, OU Jian-Sheng, TANG En-Yi and CHEN Xin
 • 2015,26(2):239-253 [Abstract(4150)]  [View PDF(3219)730.53 K]
 • Software Fault Localization Based on Data Chain
 • YANG Bo, WU Ji and LIU Chao
 • 2015,26(2):254-268 [Abstract(4111)]  [View PDF(3950)658.18 K]
 • Method of Automatic Test Case Generation for Safety-Critical Scenarios in Train Control Systems
 • CHEN Xin, JIANG Peng, ZHANG Yi-Fan, HUANG Chao and ZHOU Yan
 • 2015,26(2):269-278 [Abstract(4249)]  [View PDF(3289)631.75 K]
 • Schedulability Analysis Model for Multiprocessor Real-Time Systems Using UPPAAL
 • DAI Sheng-Xin, HONG Mei, GUO Bing, YANG Qiu-Hui, HUANG Wei and XU Bao-Ping
 • 2015,26(2):279-296 [Abstract(4413)]  [View PDF(3758)1.61 M]
 • Termination Analysis of Multipath Loop Programs with One Variable
 • LI Yi, LI Chuan-Can and WU Wen-Yuan
 • 2015,26(2):297-304 [Abstract(4141)]  [View PDF(2865)521.83 K]
 • Statistical Model Checking for Rare-Event in Safety-Critical System
 • DU De-Hui, CHENG Bei and LIU Jing
 • 2015,26(2):305-320 [Abstract(4535)]  [View PDF(4087)892.15 K]
 • Formal Modeling Approach for Aerospace Embedded Software
 • GU Bin, DONG Yun-Wei and WANG Zheng
 • 2015,26(2):321-331 [Abstract(4608)]  [View PDF(3152)1.73 M]
 • Trustworthy Translation for Eliminating High-Order Operation of a Synchronous Dataflow Language
 • LIU Yang, GAN Yuan-Ke, WANG Sheng-Yuan, DONG Yuan, YANG Fei, SHI Gang and YAN Xin
 • 2015,26(2):332-347 [Abstract(4230)]  [View PDF(2972)829.76 K]
 • Software Vulnerability Code Clone Detection Method Based on Characteristic Metrics
 • GAN Shui-Tao, QIN Xiao-Jun, CHEN Zuo-Ning and WANG Lin-Zhang
 • 2015,26(2):348-363 [Abstract(4426)]  [View PDF(3887)747.87 K]
 • Machine-Checked Model for Micro-Dalvik Virtual Machine
 • HE Yan-Xiang, JIANG Nan, LI Qing-An, ZHANG Jun and SHEN Fan-Fan
 • 2015,26(2):364-379 [Abstract(4131)]  [View PDF(3063)706.66 K]
 • Statistical Model Checking of Cyber-Physical Systems Control Software
 • SHAN Li-Jun, ZHOU Xing-She, WANG Yu-Ying, ZHAO Lei, WAN Li-Jing, QIAO Lei and CEHN Jian-Xin
 • 2015,26(2):380-389 [Abstract(4255)]  [View PDF(4969)847.67 K]
 • Review Articles

 • Review of Dynamic Fault Localization Approaches Based on Program Spectrum
 • CHEN Xiang, JU Xiao-Lin, WEN Wan-Zhi and GU Qing
 • 2015,26(2):390-412 [Abstract(7049)]  [View PDF(5858)843.69 K]
 • Research on Integer-Based Vulnerabilities: Security Model, Detecting Methods and Real-World Cases
 • SUN Hao and ZENG Qing-Kai
 • 2015,26(2):413-426 [Abstract(6115)]  [View PDF(4211)614.68 K]