Volume 25,Issue S2,2014 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • A Survey of Edge Layout for Network Visualization
 • ZOU Ling, HU Hua-Quan, YANG Chao and SONG Han-Chen
 • 2014,25(S2):1-11 [Abstract(1453)]  [View PDF(1928)1.25 M]
 • Device Adaptive Wireless Signal Feature Extraction and Localization Method
 • GU Yang, JIANG Xin-Long, LIU Jun-Fa and CHEN Yi-Qiang
 • 2014,25(S2):12-20 [Abstract(1465)]  [View PDF(2210)727.60 K]
 • Video Smoke Detection Based on Circularly Aligned Edge Orientation Histogram
 • YUAN Fei-Niu, FANG Zhi-Jun, YANG Yong, FANG Yu-Ming and YANG Shou-Yuan
 • 2014,25(S2):21-27 [Abstract(1323)]  [View PDF(1859)787.44 K]
 • Evaluation of Haptic Feedback in Hover Space in a Multi-Target Pointing Task
 • YANG Yi, ZHANG Yu-Ru, DAI Xiao-Wei, XU Quan and HOU Zhu
 • 2014,25(S2):28-35 [Abstract(1334)]  [View PDF(1540)932.34 K]
 • Sign Language Recognition by 3D Trajectory Matching in Frequency Domain
 • LIN Yu-Shun, CHAI Xiu-Juan, XU Zhi-Hao, YIN Fang and CHEN Xi-Lin
 • 2014,25(S2):36-43 [Abstract(1471)]  [View PDF(1804)600.70 K]
 • Design of TPM Chip Based on Signal Integrity Analysis
 • LI Yan-Bing, YE Jian and ZHU Zhen-Min
 • 2014,25(S2):44-52 [Abstract(1501)]  [View PDF(2039)1.01 M]
 • Incentive Mechanism for Opportunistic Social Networks: The Market Model with Intermediaries
 • HUANG-FU Shen-Long, GUO Bin, YU Zhi-Wen and LI Dong-Sheng
 • 2014,25(S2):53-62 [Abstract(1454)]  [View PDF(1748)970.98 K]
 • Stable Boundary-Based Non-Uniform Unit Selection in Speech Synthesis
 • WANG Xin, WU Zhi-Yong and CAI Lian-Hong
 • 2014,25(S2):63-69 [Abstract(1230)]  [View PDF(1837)823.70 K]
 • Package of the Vector Math Library Based on the Sunway Processor
 • XIE Qing-Chun, ZHANG Yun-Quan, LI Yan, PANG Ren-Bo, WU Zai-Long, LU Yong-Quan and GAO Peng-Dong
 • 2014,25(S2):70-79 [Abstract(1273)]  [View PDF(1571)733.66 K]
 • Fair Scheduling on Dynamic Heterogeneous Chip Multiprocessor
 • WANG Tao, AN Hong, SUN Tao, GAO Xiao-Chuan, ZHANG Hai-Bo, CHENG Yi-Chao and PENG Yi
 • 2014,25(S2):80-89 [Abstract(1308)]  [View PDF(1589)971.49 K]
 • Workload Analysis and Modeling of High Performance Computing Trace of Biological Gene Sequencing
 • CAO Zhi-Bo, DONG Shou-Bin, WANG Bing-Qiang and ZUO Li-Yun
 • 2014,25(S2):90-100 [Abstract(1129)]  [View PDF(1630)866.87 K]
 • A Cost Model for Automatic OpenMP Parallelization
 • LI Yan-Bing, ZHAO Rong-Cai, LIU Xiao-Xian and ZHAO Jie
 • 2014,25(S2):101-110 [Abstract(1105)]  [View PDF(1619)822.37 K]
 • Visual Analysis Approach for Clustering Multivariate Spatial Data
 • WU Fei-Ran, CHEN Hai-Dong, HUANG Jin and CHEN Wei
 • 2014,25(S2):111-118 [Abstract(1280)]  [View PDF(981)4.18 M]
 • Parallel Optimization Strategy on Tianhe-2 Supercomputer for a Method of DNA Sequence de novo Assembly
 • ZHANG Feng, LIAO Xiang-Ke, PENG Shao-Liang, ZHU Xiao-Qian, WANG Bing-Qiang and CUI Ying-Bo
 • 2014,25(S2):119-126 [Abstract(1186)]  [View PDF(1796)964.33 K]
 • Identification of Misleading Product Description in E-Commerce Website
 • LONG Yin, LIU Hong-Yan, HE Jun, HU He and DU Xiao-Yong
 • 2014,25(S2):127-135 [Abstract(1107)]  [View PDF(1562)903.78 K]
 • Bounded Diversification Methods for Top-k Query Results
 • ZHOU Yu, ZHAO Wei, LIU Guo-Hua, YUN Hui, ZHAI Hong-Min and WAN Xiao-Mei
 • 2014,25(S2):136-146 [Abstract(1286)]  [View PDF(1579)1.18 M]
 • Uncertain Rule Based Method for Evaluating Data Currency
 • LI Mo-Han, LI Jian-Zhong and CHENG Si-Yao
 • 2014,25(S2):147-156 [Abstract(1474)]  [View PDF(1687)713.67 K]
 • Efficient Compressed Index for Top-k Spatial Keyword Query
 • ZHOU Xin, ZHANG Xiao, AN Run-Gong, XUE Zhong-Bin and WANG Shan
 • 2014,25(S2):157-168 [Abstract(1610)]  [View PDF(1508)989.77 K]
 • Approximate Attribute Reduction Algorithm Based on General Binary Relation
 • TENG Shu-Hua, LIAO Fan, LU Min, ZHAO Jian and ZHANG Jun
 • 2014,25(S2):169-177 [Abstract(1166)]  [View PDF(1411)745.57 K]
 • Cut-Vertex Detection Algorithm Based on Compression on Big Graph
 • LI Fa-Ming, LI Jian-Zhong, ZOU Zhao-Nian and ZHANG Guan-Nan
 • 2014,25(S2):178-188 [Abstract(1316)]  [View PDF(1469)822.01 K]
 • Incremental Mining and Evolutional Analysis of Co-Locations
 • LU Jun-Li, WANG Li-Zhen, XIAO Qing and WANG Xin
 • 2014,25(S2):189-200 [Abstract(1205)]  [View PDF(1479)666.76 K]
 • Resource Scheduling Optimization Algorithm for Xen Virtual Machines
 • QIAO Bai-You, CAI Ren-Han, CHEN Dong-Hai, WANG Hong, CHEN Yang and WANG Guo-Ren
 • 2014,25(S2):201-212 [Abstract(1314)]  [View PDF(1953)1.07 M]
 • RIAIL: An Index Method for Reachability Query in Large Scale Graphs
 • XIE Ning, SHEN De-Rong, FENG Shuo, KOU Yue, NIE Tie-Zheng and YU Ge
 • 2014,25(S2):213-224 [Abstract(1399)]  [View PDF(1545)949.69 K]
 • Spatio-Temporal Abnormal Cluster Discovery in Arrival Data
 • LIU Jun-Ling, WEI Ru-Yu, YU Ge, SUN Huan-Liang and YAO Cheng-Wei
 • 2014,25(S2):225-235 [Abstract(1048)]  [View PDF(1654)977.27 K]
 • Face Illumination Transfer Algorithm Based on Intrinsic Images Decomposition
 • LIU Hao, HU Ke-Xin and LIU Yan-Li
 • 2014,25(S2):236-246 [Abstract(1677)]  [View PDF(1395)2.14 M]
 • Large-Scale Simulation of Complex Water Scenes Based on Spherical Projected Grid
 • XIONG Yuan and LIU Shi-Guang
 • 2014,25(S2):247-257 [Abstract(1320)]  [View PDF(1421)2.87 M]
 • Counting Pedestrians in High-Density Crowd Scenes Using Cross-Sectional Flow Statistics
 • JI Qing-Ge, CHEN Jing, CHI Rui and FANG Xian-Yong
 • 2014,25(S2):258-267 [Abstract(1167)]  [View PDF(1748)1.46 M]
 • Illumination Estimation of Hazing Outdoor Scene
 • FU Wen-Xiao, ZHANG Rui, LIN Li-Li, ZHONG Fan, PENG Qun-Sheng and QIN Xue-Ying
 • 2014,25(S2):268-277 [Abstract(1247)]  [View PDF(1124)2.44 M]
 • Efficient Multi-Scale Texture Recognition Algorithm
 • SUN Jun, HE Fa-Zhi, CHEN Xiao and YUAN Zhi-Yong
 • 2014,25(S2):278-289 [Abstract(1442)]  [View PDF(1228)2.34 M]
 • Alignment and Deformation Based Seam Carving Algorithm for Image Resizing
 • WANG Xun, SU Li-Ping, LIU Chun-Xiao and PENG Hao-Yu
 • 2014,25(S2):290-297 [Abstract(1382)]  [View PDF(1588)1.67 M]