Volume 23,Issue 1,2012 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Facial Expression Analysis Based on Synergetic Trust Model in Proactive Environment
 • XU Chao,FENG Zhi-Yong and WANG Jia-Fang
 • 2012,23(1):21-31 [Abstract(4824)]  [View PDF(3904)702.54 K]
 • Multi-Path Routing Algorithm for Video Stream in Wireless Multimedia Sensor Networks
 • CAO Xiao,WANG Ru-Chuan,HUANG Hai-Ping,SUN Li-Juan and XIAO Fu
 • 2012,23(1):108-121 [Abstract(4483)]  [View PDF(4642)875.68 K]
 • Algorithms for Joint Spectrum Allocation and Cooperation Set Partition in Cognitive Radio Networks
 • YANG Wei,BAN Dong-Song,LIANG Wei-Fa and DOU Wen-Hua
 • 2012,23(1):122-139 [Abstract(4341)]  [View PDF(4121)1005.85 K]
 • Cube Attack on Grain
 • SONG Hai-Xin,FAN Xiu-Bin,WU Chuan-Kun and FENG Deng-Guo
 • 2012,23(1):171-176 [Abstract(4194)]  [View PDF(4672)373.65 K]
 • Review Articles

 • Context-Aware Recommender Systems
 • WANG Li-Cai,MENG Xiang-Wu and ZHANG Yu-Jie
 • 2012,23(1):1-20 [Abstract(11475)]  [View PDF(21896)1017.73 K]
 • Big Data Analysis—Competition and Symbiosis of RDBMS and MapReduce
 • QIN Xiong-Pai,WANG Hui-Ju,DU Xiao-Yong and WANG Shan
 • 2012,23(1):32-45 [Abstract(15331)]  [View PDF(23601)408.86 K]
 • Research on Mobile Web Search
 • ZHANG Jin-Zeng and MENG Xiao-Feng
 • 2012,23(1):46-64 [Abstract(8814)]  [View PDF(8000)493.82 K]
 • Inter-Domain Multipath Routing Protocols
 • SU Jin-Shu,DAI Bin,LIU Yu-Jing and PENG Wei
 • 2012,23(1):65-81 [Abstract(7339)]  [View PDF(6031)348.87 K]
 • Research on Botnet Mechanisms and Defenses
 • JIANG Jian,ZHUGE Jian-Wei,DUAN Hai-Xin and WU Jian-Ping
 • 2012,23(1):82-96 [Abstract(10800)]  [View PDF(10283)394.07 K]
 • Online First

 • Dual IP Address Spaces Architecture
 • QIAN Hua-Lin,E Yue-Peng,GE Jing-Guo,REN Yong-Mao and YOU Jun-Ling
 • 2012,23(1):97-107 [Abstract(5713)]  [View PDF(4456)606.79 K]
 • Review Articles

 • Random Oracle Model
 • JIA Xiao-Ying,LI Bao and LIU Ya-Min
 • 2012,23(1):140-151 [Abstract(7188)]  [View PDF(6848)641.54 K]
 • Research on the Format-Preserving Encryption Techniques
 • LIU Zhe-Li,JIA Chun-Fu and LI Jing-Wei
 • 2012,23(1):152-170 [Abstract(7322)]  [View PDF(8075)924.40 K]