Volume 20,Issue 3,2009 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Fixpoint Semantics and Reasoning of Terminological Cycles in Description Logic εLN
 • JIANG Yun-Cheng,WANG Ju,SHI Zhong-Zhi and TANG Yong
 • 2009,20(3):477-490 [Abstract(3867)]  [View PDF(3595)863.13 K]
 • Semantics and Reasoning of Description Logic μALCQO
 • JIANG Yun-Cheng,WANG Ju,TANG Yong and DENG Pei-Min
 • 2009,20(3):491-504 [Abstract(3391)]  [View PDF(3402)729.56 K]
 • On the Step Problem for Petri Nets
 • PAN Li,ZHAO Wei-Dong,WANG Zhi-Cheng,ZHOU Xin-Min and LIU Xian-Hui
 • 2009,20(3):505-514 [Abstract(4047)]  [View PDF(4443)598.58 K]
 • Satisfiability and Compactness of NMG-Logic System
 • ZHOU Hong-Jun and WANG Guo-Jun
 • 2009,20(3):515-523 [Abstract(3508)]  [View PDF(3425)629.28 K]
 • Random-QoS-Aware Reliable Web Service Composition
 • FAN Xiao-Qin,JIANG Chang-Jun,WANG Jun-Li and PANG Shan-Chen
 • 2009,20(3):546-556 [Abstract(4413)]  [View PDF(6027)619.06 K]
 • Adaptive Agent Negotiation for Software Process Modeling
 • LI Nao,LI Ming-Shu,WANG Qing,ZHAO Chen and DU Shuan-Zhu
 • 2009,20(3):557-566 [Abstract(3811)]  [View PDF(3739)598.65 K]
 • Fuzzy Multi-Attribute Decision Making-Based Algorithm for Semantic Web ServiceComposition
 • LI Zhen,YANG Fang-Chun and SU Sen
 • 2009,20(3):583-596 [Abstract(4069)]  [View PDF(5791)827.86 K]
 • Refactoring C++ Programs Physically
 • ZHOU Tian-Lin,SHI Liang,XU Bao-Wen and ZHOU Yu-Ming
 • 2009,20(3):597-607 [Abstract(3806)]  [View PDF(4374)615.94 K]
 • QoS Differentiation Based Adaptive p-Persistent MAC Scheme for Dynamic Optimization of the Channel Utilization
 • BAI Xiang,MAO Yu-Ming,LENG Su-Peng,MAO Jian-Bing and XIE Jun
 • 2009,20(3):608-619 [Abstract(3695)]  [View PDF(3755)727.92 K]
 • Internet Registry Mechanism for Preventing Prefix Hijacks
 • LIU Xin,ZHU Pei-Dong and PENG Yu-Xing
 • 2009,20(3):620-629 [Abstract(3601)]  [View PDF(3886)605.03 K]
 • A Scalable Unbiased Sampling Method Based on Multi-Peer Adaptive Random Walk
 • FU Yong-Quan,WANG Yi-Jie and ZHOU Jing
 • 2009,20(3):630-643 [Abstract(2971)]  [View PDF(3740)849.77 K]
 • Equitable Direction Optimizing and Node Scheduling for Coverage in Directional Sensor Networks
 • WEN Jun,JIANG Jie and DOU Wen-Hua
 • 2009,20(3):644-659 [Abstract(3288)]  [View PDF(4163)1.08 M]
 • Self-Adaptive Load Balancing Method in Structured P2P Protocol
 • XIONG Wei1+,,XIE Dong-Qing,JIAO Bing-Wang and LIU Jie
 • 2009,20(3):660-670 [Abstract(4483)]  [View PDF(5118)801.29 K]
 • Research on Smart Space Oriented Location Awareness Method
 • MING Liang,ZHAO Gang,XIE Gui-Hai and WANG Chun-Lei
 • 2009,20(3):671-681 [Abstract(3779)]  [View PDF(4387)706.42 K]
 • Hash Functions Based on Block Ciphers
 • LIN Pin,WU Wen-Ling and WU Chuan-Kun
 • 2009,20(3):682-691 [Abstract(3829)]  [View PDF(3797)512.57 K]
 • Certificateless Proxy Signature Scheme with Provable Security
 • CHEN Hu,ZHANG Fu-Tai and SONG Ru-Shun
 • 2009,20(3):692-701 [Abstract(4234)]  [View PDF(6325)549.41 K]
 • Simulation of Autumn Leaves
 • CHI Xiao-Yu,SHENG Bin,YANG Meng,CHEN Yan-Yun and WU En-Hua
 • 2009,20(3):702-712 [Abstract(3880)]  [View PDF(3647)2.21 M]
 • Mesh Simplification for 3D Models with Feature-Preserving
 • LU Wei,ZENG Ding-Hao and PAN Jin-Gui
 • 2009,20(3):713-723 [Abstract(3639)]  [View PDF(4164)797.01 K]
 • 3D Face Deformable Model Based on Feature Points
 • GONG Xun and WANG Guo-Yin
 • 2009,20(3):724-733 [Abstract(3237)]  [View PDF(6783)927.47 K]
 • Tone Mapping for High Dynamic Range Image Using a Probabilistic Model
 • SONG Ming-Li,WANG Hui-Qiong,CHEN Chun,YE Xiu-Qing and GU Wei-Kang
 • 2009,20(3):734-743 [Abstract(3222)]  [View PDF(5161)933.75 K]
 • A Scheduling Algorithm for Long Duration Transaction Based on Cost of Compensation
 • ZHU Rui,GUO Chang-Guo and WANG Huai-Min
 • 2009,20(3):744-753 [Abstract(3483)]  [View PDF(3929)620.82 K]
 • An Efficient Fine Granularity Multi-Version File System
 • XIANG Xiao-Jia,SHU Ji-Wu and ZHENG Wei-Min
 • 2009,20(3):754-765 [Abstract(2778)]  [View PDF(3864)809.72 K]
 • Scheduling of Real-Time Signal Processing in Cluster-Based Software Radio Systems
 • ZHU Xiao-Min and LU Pei-Zhong
 • 2009,20(3):766-778 [Abstract(3925)]  [View PDF(3506)863.05 K]
 • Review Articles

 • Systematic Review of Software Process Modeling and Analysis
 • LI Ming-Shu,YANG Qiu-Song and ZHAI Jian
 • 2009,20(3):524-545 [Abstract(13611)]  [View PDF(14297)1.09 M]
 • Quality Evaluation of Foundational Software Platform
 • LAN Yu-Qing,ZHAO Tong,GAO Jing,JIE Hui and JIN Mao-Zhong
 • 2009,20(3):567-582 [Abstract(5904)]  [View PDF(10695)780.38 K]