Volume 7,Issue 3,1996 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • OBJECT ORIENTED SOFTWARE CONSTRUCTION
 • Feng Yulin,Huang Tao and Li Jing
 • 1996,7(3):129-136 [Abstract(3600)]  [View PDF(3051)490.23 K]
 • AN APPROACH OF ACQUIRING REQUIREMENT INFORMATION BASED ON DOMAIN KNOWLEDGE
 • Lu Ruqian,Jin Zhi,Wan Ronglin and Xia Youming
 • 1996,7(3):137-144 [Abstract(3088)]  [View PDF(2928)510.43 K]
 • ACTIVE OBJECTS MODEL WITH EVENTS
 • Zhu Bing,Mei Hong and Yang Fuqing
 • 1996,7(3):145-149 [Abstract(2913)]  [View PDF(3780)343.94 K]
 • A MULTISERVER ORIENTED DISTRIBUTED COMPUTING MODEL
 • Ji Hua,Xie Li and Sun Zhongxiu
 • 1996,7(3):150-155 [Abstract(2906)]  [View PDF(2915)426.16 K]
 • A COMPUTATIONAL MODEL OF ANALOGICAL REASONING
 • Zhao Qinping and Li Bo
 • 1996,7(3):156-162 [Abstract(2910)]  [View PDF(2946)473.38 K]
 • AGENT ORIENTED TECHNOLOGY IN MULTIPLE FUNCTIONAL PERCEPTIVE SYSTEM
 • Yao Zheng and Gao Wen
 • 1996,7(3):163-167 [Abstract(2872)]  [View PDF(2947)347.24 K]
 • AUTOMATIC GENERATION OF INDUCTION SCHEMA
 • Li Weihua,Zhang Qian,Zhang Liang and Liu Juan
 • 1996,7(3):168-174 [Abstract(2963)]  [View PDF(2740)416.31 K]
 • IMPLEMENTING PROCESS MIGRATION IN PVM WITH CHECKPOINTING
 • Ju Jiubin,Wei Xiaohui and Guo Lei
 • 1996,7(3):175-179 [Abstract(2789)]  [View PDF(3207)345.80 K]
 • AN AUTOMATIC PARALLELIZER
 • Zhu Chuanqi,Zang Binyu and Chen Tong
 • 1996,7(3):180-186 [Abstract(3066)]  [View PDF(3349)484.14 K]
 • A FRAMEWORK FOR RIGOROUS SOFTWARE DEVELOPMENT
 • Chen Huowang,Qi Zhichang,Wang Bingshan,Ning Hong and Tan Qingping
 • 1996,7(3):187-193 [Abstract(3173)]  [View PDF(3228)858.94 K]